การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยส

Authors

  • พัชราภรณ์ ทิพยทัศน์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • ศศิพิมล ประพินพงศกร อาจารย์ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

การวิเคราะห์เนื้อหา, สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Content analysis, Thai Junior Encyclopedia by Royal Command of His Majesty the King

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อสร้างคู่มือการใช้สารานุกรมสำหรับเยาวชนฯ หน่วยวิจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา คือ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่1-34 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ คือ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำนวน 42 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรม และแบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ

ผลการวิจัย พบว่า สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 1-34 จำนวน 325 เรื่อง มีเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งหมด 79 เรื่อง (ร้อยละ 27.07) เมื่อพิจารณาเป็นรายเล่ม พบว่า เล่มที่มีเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุด คือ เล่มที่ 5 (ร้อยละ 87.50) ส่วนเล่มที่ 1 และเล่มที่ 15 มีจำนวนสอดคล้องเท่ากัน (ร้อยละ66.66) เมื่อพิจารณาในแต่ละระดับชั้น พบว่า มีจำนวนเรื่องที่สอดคล้องกับระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่1 ทั้งหมด 46เรื่อง (ร้อยละ14.15) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่2และระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่3 มีจำนวนเรื่องที่สอดคล้องเท่ากัน คือระดับชั้นละ 31 เรื่อง (ร้อยละ 9.54) สำหรับคู่มือการใช้สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ คำนำ วิธีการใช้คู่มือ เนื้อหา และดรรชนีซึ่งครูผู้สอนมีความคิดเห็นว่า คู่มือมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะตัวหนังสือที่ใช้จัดทำคู่มือมีความถูกต้อง ชัดเจน อ่านง่าย ดรรชนีท้ายเล่มสามารถทำให้ค้นเรื่องที่ต้องการได้รวดเร็ว ความสอดคล้องระหว่างสาระการเรียนรู้กับเนื้อหาแต่ละเรื่องในหนังสือสารานุกรมมีความถูกต้อง ชัดเจน และสามารถนำไปใช้ได้จริง และคู่มือมีประโยชน์ต่อครูผู้สอนในการหาเรื่องที่ต้องการได้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้น

คำสำคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา; สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

Abstract

The purpose of this research is to: first, analyze the content consistency of the Junior Encyclopediaby his Majesty the King’s command with Science Strand in the Basic Education Curriculum B.E. 2551 forJunior high school level; and second, create a manual for this encyclopedia. The content includes volumes1-34 of the encyclopedia. 42 Junior-High-School science teachers in Bangkok Educational Service AreaOffice Area 1 are the evaluators of the manual. The research tools consist of a content analysis field noteand manual assessment form.

manual assessment form.It is found that among 325 topics contained in Volume 1-34 of the encyclopedia, 79 topics (27.07%)are consistent with the Science Strand in the Basic Education Curriculum. When assess each volumeseparately, Volume 5 is the most consistent (87.50%). Volume 1 and 15 has the equal consistency of(66.66%). When consider the consistency of the encyclopedia for each level, there are 46 topics thatcorrespond with Grade 10 curriculum (14.15%) and 31 topics that correspond to Grade 11 and 12 curriculum(9.54%). The manual for this encyclopedia consists of four parts: table of contents; manual instructions;content, and index.Overall, the evaluators rate the quality of the manual at a high level. When consider eachissue separately, the four issues that are rated the highest are as follows: first, the fonts are accurate andeasy to read; second, the index is effectively helpful for the search; third, the analysis of the correspondenceof topic in the encyclopedia with Science Strand in the Basic Education Curriculum is accurate, clear, andpractical; and fourth, the manual is inclusive and effectively helpful for the teachers.

Keywords: Content analysis; Thai Junior Encyclopedia by Royal Command of His Majesty the King

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ทิพยทัศน์ พ., & ประพินพงศกร ศ. (2013). การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยส. Journal of Information Science, 29(1), 43–54. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6132

Issue

Section

Research Article