การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่บูรณาการเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Authors

  • ณัฐพงษ์ วงศ์วรรณ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ภรณี ศิริโชติ รองศาสตราจารย์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

เศรษฐกิจพอเพียง, การวิเคราะห์เนื้อหา, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, Sufficiency Economy, Content Analysis, Health Sciences

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการบูรณาการเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านปริมาณ เนื้อหาของวิทยานิพนธ์ และระดับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทำการศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) จากวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 818 ชื่อเรื่อง ที่เผยแพร่ในระหว่างปี 2545 จนถึงปี 2550 พบว่ามีจำนวนวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีเนื้อหาเข้าข่ายการบูรณาการเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด 295 ชื่อเรื่อง มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรกั ษาโรค และการฟื้นฟสู ภาพ รวมถงึ ด้านเครอื่ งมอื และเวชภณั ฑ์ ระดบั ของการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า มีการใช้ในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน แต่ไม่พบในระดับประเทศ

คำสำคัญ: เศรษฐกิจพอเพียง; การวิเคราะห์เนื้อหา; วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

Abstract

The purpose of this research was to explore and analyze the master’s theses in health sciences whichthe contents had integrated the concept of sufficiency economy in the aspects of the quantity, the contentsand the levels of uses in the theses. The content analysis method was used for the research. The populationof this study was 818 master’s theses in health sciences of Khon Kaen University published in 2002 to2007. The results showed that there were 295 health sciences theses which the contents had integrated theconcept of sufficiency economy. The contents were mostly found related to health promotion, healthcare,medical treatment, rehabilitation, medical instruments and supplies. The levels of uses of sufficiency economyconcept were found used at the individual, family, and community levels, but not found at the national level.

Keywords: Sufficiency Economy; Content Analysis; Health Sciences

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

วงศ์วรรณ ณ., & ศิริโชติ ภ. (2013). การวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่บูรณาการเนื้อหาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. Journal of Information Science, 29(1), 23–32. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6129

Issue

Section

Research Article