การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย

Authors

  • กนกวรรณ ชินอ่อน บรรณารักษ์ ห้องสมุดและสารสนเทศ วิทยาเขตหนองคาย
  • กันยารัตน์ เควียเซ่น อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ, การรู้สารสนเทศ, ทักษะการรู้สารสนเทศ, Information Literacy Skills Enhancement, Information Literacy, Information Literacy Skills

Abstract

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่ อเปรียบเทียบความรู้ความสามารถด้านการรู้สารสนเทศก่อนและหลังการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อความสำคัญของทักษะการรู้สารสนเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคืออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์1 และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่4สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการสอนทักษะการรู้สารสนเทศ แบบวัดทักษะการรู้สารสนเทศ และแบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษา

ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังจากการส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์1 นักศึกษามีทักษะการรู้สารสนเทศเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้อาจารย์และนักศึกษา จำนวนมากที่สุดเห็นว่าทักษะการรู้สารสนเทศทำให้มีความรู้และทักษะในการค้นหาข้อมูลสารสนเทศที่นำไปใช้ในรายวิชาโครงงาน มีความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการ

คำสำคัญ: การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศ; การรู้สารสนเทศ; ทักษะการรู้สารสนเทศ

 

Abstract

The aims of this research are to compare the knowledge and skills of information literacy, whichis gained from enhancing the information literacy skills into Computer Project course I, and to study the teachers’ and students’ attitudes about the importance of information literacy. The sample groups of thestudy were one teacher and 31 fourth year students majoring in computer science at Khon Kaen University,Nong Khai Campus . These students were enrolled in the Computer Project course I during the first semesterof the academic year of 2009. The research instruments include an course syllabus of information literacyskills, information literacy skills test and an structure interview.

After enhancing information literacy skills in the Computer Project course I, it is found that thestudent’s levels of knowledge and skills of information literacy were statistically significantly different at .05higher than the old level. The teacher and most of the students agreed that the information literacy skills notonly provided them with knowledge and skills of searching for information, but also in utilizing informationtechnology to be able to find the correct information most effectively. With this respect, enhancinginformation literacy skills stimulates autonomous learning within the students as well.

Keywords: Information Literacy Skills Enhancement; Information Literacy; Information Literacy Skills

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

How to Cite

ชินอ่อน ก., & เควียเซ่น ก. (2013). การส่งเสริมทักษะการรู้สารสนเทศในรายวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ 1 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย. Journal of Information Science, 29(1), 13–22. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6122

Issue

Section

Research Article