การบ ูรณาการการรูสารสนเทศในการเรียนการสอนกลุมสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา (Information Literacy Integration in Learning and Teaching of the Social Studies, Religion and Culture Courses at Primary School Level)

Authors

  • Krongkaew Kingsawat Khonkaen University
  • Kanyarat Kwiecien
  • Kulthida Tuamsuk

Keywords:

การรูสารสนเทศ การบูรณาการการรูสารสนเทศ, การเรียนการสอน, โรงเรียน, ประถมศึกษา, Information literacy, Information literacy integration, Learning and teaching, Primary schools

Abstract

บทคัดยอ


             การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพการบูรณาการการรูสารสนเทศ ในการเรียนการสอนกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา (ชวงชั้นที่ 2) ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชวงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้ 1) ดานการกําหนดจุดมุงหมายการพัฒนาผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน พบวา มีการกําหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก การมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค การเห็นคุณคาตนเอง ความสามารถในการใชทักษะชีวิต และทักษะ
การแก้ปัญหา 2) ด้านการกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู่ที่คาดหวังเกี่ยวกับทักษะรู้สารสนเทศ พบว่ามีการกำหนดจัดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 3 ทักษะ ได้แก ความสามารถในการระบุความตองการสารสนเทศที่สัมพันธกับปญหาหรือหัวเรื่องที่จะศึกษา ความสามารถในการระบุแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ และความสามารถในการพิจารณาเลือกสารสนเทศที่ตรง
กับความตองการ 3) ความรวมมือระหวางผูสอนกับบรรณารักษ พบวา ผูสอนกับบรรณารักษสวนใหญมีความรวมมือในการกําหนดกิจกรรมการเรียนรู การออกแบบแผนการสอน และการเตรียมแบบฝกหัด และการมอบหมายงานใหกับผูเรียน 4) ดานวิธีการสอน พบว่า ผู่สอนส่วนใหญ่ใช้ วิธีการสอนแบบบรรยายการทัศนศึกษา และการศึกษาเรียนรูดวยตนเอง 5) การจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวาผูสอนสวนใหญใชวิธีการศึกษาคนควาดวยตนเอง การทําแบบฝกหัด และการทํางานกลุมยอย 6) การใชแหลงและทรัพยากรสารสนเทศ พบวา ผูสอนใชตําราเรียนตามหลักสูตรของกลุมสาระวิชา
แหลงเรียนรูภายนอก และสื่อตางๆ 7) วิธีการวัดและประเมินผล พบวาผูสอนสวนใหญใช้วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผูเรียนจากการทําแบบฝกหัดและการมอบหมายงาน รายงานการศึกษาคนควาดวยตนเอง และการสอบปลายภาค


ABSTRACT


           The purpose of this study was to examine the status of information
literacy (IL) integration in learning and teaching of the Social Studies, Religion and
Culture courses at primary school level (Grades 4-6). The survey research method
was used for the study. Data was collected by sending the questionnaires to
primary school teachers (Grades 4-6) of the course in the Northeast of Thailand.
The research results revealed that: 1) Expected students’ learning outcomes – four
characteristics were aimed to develop: morality, values, life skills and problem-solving skills. 2) Expected students’ IL skills – three IL skills were aimed to be developed:
ability to identify of the information needs which relevant to their study problems
or topics of interest; ability to identify the information sources and resources, and
ability to select the information in accordance to their needs. 3) Teachers and
librarians cooperation – teachers and librarians mostly cooperated in the activities
including learning activity assignment, course designing, and preparation of
exercises and homework for students. 4) Teaching methods – most teachers use
lecture, field trips, and self-study methods. 5) Learning activities - most teachers
organized self-study learning activities, exercises and assignments, and small group
work. 6) Learning resources utilization – most teachers used textbooks that were
required for the course teaching, external reading materials, and media as the
resources for course teaching and learning. 7) Learning assessment and evaluation
- most teachers evaluated and assessed students’ performances from exercises
and homework assignments, self study report and final examination.

Downloads

Published

2016-05-19

How to Cite

Kingsawat, K., Kwiecien, K., & Tuamsuk, K. (2016). การบ ูรณาการการรูสารสนเทศในการเรียนการสอนกลุมสาระ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในระดับประถมศึกษา (Information Literacy Integration in Learning and Teaching of the Social Studies, Religion and Culture Courses at Primary School Level). Journal of Information Science Research and Practice, 34(1). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/57007

Issue

Section

Research Article