การจัดระบบความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Organization of Knowledge about the Research Works on Development of Northeast Thailand)

Authors

  • Jirapong Panawong Khonkaen University
  • Kulthida Tuamsuk

Keywords:

การจัดระบบความรู้, การจัดหมวดหมูความรู, โครงสรางความรูการวิจัย, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Knowledge organization, Knowledge classification, Research knowledge structure, Northeastern Thailand

Abstract

บทคัดยอ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหเนื้อหา และพัฒนาขอบเขตความรูและ โครงสรางความรูเกี่ยวกับงานวิจัยดานการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดําเนินการ วิจัยโดยใหหลักการจัดระบบความรู และการจัดหมวดหมูความรูเปนแนวคิดพื้นฐาน โดยใชวิธีการวิจัยแบบวิเคราะหเนื้อหา มีขั้นตอนการวิจัยคือ 1) การกําหนดขอบเขตความรู ตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติและวิเคราะห์ เนื้อหาความรู้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 1,058 รายการจากฐานขอมูล ThaiLIS และคลังขอมูลงานวิจัยไทยของสำนักงานคณะกรรมการการวิจัย 2) พัฒนาโครงสร้างความรู้โดยเชื่อมโยงเนื้อหาความรูที่ปรากฏในงานวิจัย กับกรอบนโยบายและยุทธศาสตร เพื่อกําหนดหมวดหมูเนื้อหาและประเด็นยอยที่สัมพันธกัน 3) นําโครงสรางความรูที่พัฒนาขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินและให้ข้อเสนอแนะและ 4) ปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างความรู้ตามคำาแนะนำของผูเชี่ยวชาญใหมีความถูกตองและสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผลจากการวิจัย ทําใหไดขอบเขตความรูและโครงสรางความรูการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวยชุดความรู้ 2 ชุด ุ แบ่งเป็น 7 หมวดใหญ่ 41 แนวคิดหลักและ 90 แนวคิดย่อย ซึ่งจะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาออนโทโลยีหรือการนำไปใช้เป็นหัวเรื่องหรือคำค้นในระบบสารสนเทศตอไป Abstract This study aimed at analyzing the knowledge about the research works on development of the Northeast Thailand and developing its boundary and structure. The research was conducted based on knowledge organization and classification principles. Content analysis was also used as a research tool. The study was divided into 3 stages: 1) identification of the knowledge boundaries based on the policy framework and research strategies of the Office of National Research Council of Thailand, and an analysis of the contents found in 1058 research works retrieved from the databases of ThaiLis and NRCT; 2) development of the knowledge structure by linking the knowledge contents appeared in the research works with the NRCT policy framework and strategies for formulating classification of the contents and their related ones ; 3) evaluation of knowledge structure and its revision by the experts; and 4) modification and revision of the knowledge structure according to the experts’ suggestions for more suitability and completeness. The research findings revealed the boundary and structure of knowledge of the Northeast development studies which comprised 2 domains divided into 7 classes, 41 conceptual frameworks and 90 sub-frameworks. These knowledge structures can be applied in the development of ontology, subject headings or search terms of an information system.

Downloads

Published

2016-05-18

How to Cite

Panawong, J., & Tuamsuk, K. (2016). การจัดระบบความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Organization of Knowledge about the Research Works on Development of Northeast Thailand). Journal of Information Science Research and Practice, 34(1). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/56971

Issue

Section

Research Article