การประเมินคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Information Quality Assessment on Website)

Authors

  • วิชุดา ไชยศิวามงคล รองศาสตราจารย์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Keywords:

คุณภาพสารสนเทศ, เว็บไซต์, การประเมิน, ตัวบ่งชี้, ผู้ใช้เป็นสำคัญ, Information quality, Website, Assessment, Indicator

Abstract

บทคัดย่อ

     บทความนี้ได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพสารสนเทศ บนเว็บไซต์ ตั้งแต่ปี 1996 ถึง 2012 เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณภาพของสารสนเทศบน เว็บไซต์และแนวทางการประเมิน พบว่า มิติและตัวบ่งชี้คุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์แบ่ง ออกเป็น 2 กลุ่ม 4 มิติ และ 21 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ส่วนใหญ่เป็นนามธรรมที่ให้ความสำคัญ กับการรับรู้ของผู้ใช้ ดังนั้นในการพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อประเมินคุณภาพของสารสนเทศ บนเว็บไซต์ จำเป็นต้องยึดแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลางร่วมกับสภาพแวดล้อม เพื่อทำให้ ผลการประเมินตรงกับความรับรู้และความต้องการของผู้ใช้

คำสำคัญ: คุณภาพสารสนเทศ; เว็บไซต์; การประเมิน; ตัวบ่งชี้; ผู้ใช้เป็นสำคัญ

Abstract

     This article reviewed the literatures related to the assessment of quality of information on websites from 1996 to 2012 in order to analyze the quality indicators of information on the webs and guidelines for assessment. The results found that the quality of information on the webs comprised of 2 groups, 4 dimensions and 21 indicators. Most of the indicators were abstracts which emphasized on the users’ perceptions. Therefore, to develop the indicators for assessment of quality of information on the webs, it is essential to apply the user-centric approach and the environments so that the assessment’s results will be conformed to the users’ perceptions and needs.

Keywords: Information quality; Website; Assessment; Indicator User-centric

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-01-05

How to Cite

ไชยศิวามงคล ว., & แม่นมาตย์ ด. ล. (2015). การประเมินคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์ (Information Quality Assessment on Website). Journal of Information Science, 32(2), 129–157. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/28046

Issue

Section

Research Article