ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index-TCI) ประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567) โดยคณะวิเทศศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวารสารวิชาการชื่อว่า “วารสารวิเทศศึกษา” ได้รับการประเมินจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เลื่อนกลุ่มสูงขึ้น จากกลุ่มที่ 2 ขึ้นมาเป็นกลุ่มที่ 1

 

ในการประเมินคุณภาพวารสารรอบนี้ มีวารสารที่ส่งเข้ามาเพื่อรับการประเมินจำนวนทั้งหมด 194 วารสาร โดยมีระยะเวลาการรับรองคุณภาพวารสาร 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2565 ไปจนถึง วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567

ที่มา: https://tci-thailand.org/?p=8139