ติดต่อ

ISSN 2673-0243 (print)
Faculty of Humanities and social Science
Buriram Rajabhat University 439 Jira Road.,
Muang District., Buriram Province 31000
Tel. 0-4461-1221 ext.4001     แฟกซ์ : 0-4461-1858  

E-mail: jhusoc@bru.ac.th, akkarapon2512@gmail.com

ผู้รับผิดชอบหลัก

ผศ.ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม
บรรณาธิการ l คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 08-1820-4402

ฝ่ายสนับสนุนวารสาร

นางสาวจรัลรัตน์ อุ่นรัมย์
เบอร์โทรศัพท์ 06-4462-5032