จริยธรรมในการตีพิมพ์บทความในมนุษยสังคมสาร

 บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการ

 1. 1. บรรณาธิการจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของบทความที่ตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร
 2. 2. บรรณาธิการจะตัดสินใจเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสาร หลังผ่านกระบวนการประเมินบทความแล้ว            โดยพิจารณาจากความสำคัญความใหม่ความชัดเจนของบทความและความสอดคล้องของเนื้อหากับนโยบายขอวารสาร
 3. 3. บรรณาธิการจะไม่ตีพิมพ์บทความที่เคยตีพิมพ์จากที่อื่นมาแล้ว
 4. 4. บรรณาธิการจะไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความแก่ผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 5. 5. บรรณาธิการต้องไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์และผู้ประเมิน

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์

 1. 1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าผลงานที่ส่งเพื่อตีพิมพ์ในมนุษยสังคมสารเป็นผลงานใหม่และไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน
 2. 2. ผู้นิพนธ์ต้องอ้างอิงผลงานของผู้อื่นที่นำมาใช้ในงานของตัวเองเสมอ
 3. 3. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้ถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในมนุษยสังคมสาร
 4. 4. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการวิจัยจริง
 5. 5. ผู้นิพนธ์ต้องรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจากการทำวิจัยโดยไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ประเมินบทความ

 1. 1. ผู้ประเมินบทความต้องรักษาความลับและไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความและผู้นิพนธ์แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
 2. 2. ผู้ประเมินบทความควรประเมินบทความในสาขาวิชาที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ
 3. 3. ผู้ประเมินบทความต้องไม่ใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลทางวิชาการรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสินบทความ
 4. 4. ผู้ประเมินบทความต้องวิจารณ์เนื้อหาบทความตามหลักวิชาการ ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และประเมินบทความให้มี คุณภาพมาตรฐานทางวิชาการ
 5. 5. ผู้ประเมินบทความต้องไม่มีประโยชน์ทับซ้อนกับผู้นิพนธ์และบรรณาธิการ