ปัญหาสังคมวัฒนธรรมของชาวมลายูปาตานีในนวนิยายไทย: ศึกษากรณีนวนิยายรุสนีของมนตรี ศรียงค์

Main Article Content

อามีเนาะ เจ๊ะแว

Abstract

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาสังคมวัฒนธรรมของชาวมลายูปาตานีในนวนิยายไทยที่มีชื่อว่ารุสนี (2555) ซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมของมนตรี   ศรียงค์ นักเขียนรางวัลซีไรต์ปี 2550 รุสนีถือเป็นนวนิยายเล่มหนึ่งที่พยายามหยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดน .   ภาคใต้ที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาขบวนการแบ่งแยกดินแดน ความหวาดระแวงของชาวมลายูปาตานีทีมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความไม่ปลอดภัย .  ในการใช้ชีวิตของชาวมลายูปาตานี ความแตกต่างทางชาติพันธ์นำไปสู่ความเกลียดชัง การละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะเด็กและสตรี ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน ปัญหาเด็กกำพร้า  ปัญหาการศึกษาและปัญหาสภาพเศรษฐกิจของชาวมลายู นอกจากนั้นรุสนียังเป็นนวนิยาย 1 ใน15   เรื่องที่ผ่านรอบแรกนวนิยายซีไรต์ ปี 2555  อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ปัญหาที่ปรากฏในนวนิยายนั้น ผู้เขียนได้นำเอา Cultural Studies หรือวัฒนธรรมศึกษาเป็นหลักในการวิเคราะห์โดยมุ่งเน้นแนวคิดอุดมการณ์ ผลการวิเคราะห์พบว่าความแตกต่างทางอุดมการณ์ของแต่ละฝ่ายเป็นแรงจูงใจที่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทั้งความขัดแย้ง ความรุนแรงและความไม่สงบสุขในสังคม แต่เราสามารถทำลายกำแพงนั้นได้ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมนตรี ศรียงค์ในการเขียนนวนิยายเล่มนี้ โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลาย เพราะฉะนั้นจึงไม่อาจปฎิเสธได้ว่าวรรณกรรมมีบทบาทสำคัญในฐานะเป็นกระจกเงาที่สะท้อนภาพทางสังคมและยังเป็นพื้นที่ทางการเมืองและประวัตศาสตร์ของแต่ละสังคมได้อย่างน่าอัศจรรย์

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)