Return to Article Details ปัญหาสังคมวัฒนธรรมของชาวมลายูปาตานีในนวนิยายไทย: ศึกษากรณีนวนิยายรุสนีของมนตรี ศรียงค์ Download Download PDF