ที่ปรึกษา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลมาศ ปฤชากุล
ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์
กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ครองชัย หัตถา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศาสตราจารย์ ดร.ดวงมน จิตร์จำนงค์

ข้าราชการบำนาญ

ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศาสตราจารย์ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สดชื่น ชัยประสาธน์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารย์นฤมิตร สอดศุข

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชนี ตั้งยืนยง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ยงยุทธ ชูแว่น

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุสลัน อุทัย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อาจารย์ ดร.นิพนธ์ โซะเฮง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาจารย์สุริยงค์ ลิ้มสังกาศ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์