Contact

กองบรรณาธิการวารสารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 073-331304
อีเมล์ Husojournal@gmail.com

Principal Contact

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล
Phone 073-313 304

Support Contact

นูร์ไลลา ยูแม
Phone 073-331 304