สื่อวัฒนธรรมประชานิยมและพลังทางวรรณศิลป์ : สัญญะแฝงความหมายจากค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

Main Article Content

วัศรนันทน์ ชูทัพ

Abstract

บทความวิชาการนี้มุ่งนำเสนอเรื่องค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในสื่อวัฒนธรรมประชานิยมและวรรณศิลป์ เมื่อวิเคราะห์    ผ่านสัญญะทำให้มองเห็น  การประกอบสร้างความหมายและมายาคติที่แฝงเร้นในรูป รส  กลิ่น เสียง ซึ่งมีอำนาจในการเชื้อเชิญให้เกิดการเสพรับแล้วน้อมนำเอาสารคือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ไปปฏิบัติ สัญญะในสื่อวัฒนธรรมประชานิยมและวรรณศิลป์นี้ยังแฝงเร้นโยงใยให้มองเห็นสภาพและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธบททางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่แฝงเร้นความคิดทางการเมืองของอำนาจรัฐ อำนาจแบบเผด็จการ คือ สั่งการจากเบื้องบนสู่ผู้ปฏิบัติ ทำให้ประชาชน    บางส่วนไม่ศรัทธาไม่คล้อยตาม และมองเห็นว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ หรือนำเอาสื่อวัฒนธรรมประชานิยมมาครอบงำเพื่อกำหนดให้คนในสังคมเป็นไปในแบบที่ภาครัฐต้องการ อันที่จริงค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ นี้ ไม่ใช่ของใหม่สำหรับสังคมไทย แต่เป็นรากเหง้าดั้งเดิม แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปประชาชนอาจละเลยบกพร่อง เพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง ด้วยเหตุนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงรื้อฟื้นค่านิยมดังกล่าวให้กลับมาอีกครั้ง

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)