Return to Article Details สื่อวัฒนธรรมประชานิยมและพลังทางวรรณศิลป์ : สัญญะแฝงความหมายจากค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Download Download PDF