อำนาจของนักวิจารณ์: การสร้างองค์ความรู้ทางการวิจารณ์และ พลวัตของการปรับเปลี่ยนวรรณคดีวิจารณ์ในประเทศไทย

Main Article Content

อรพินท์ คำสอน

Abstract

บทความนี้มุ่งศึกษาอำนาจของนักวิจารณ์ในประวัติวรรณคดีวิจารณ์ลายลักษณ์  ซึ่งเริ่มต้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทสำคัญของ นักวิจารณ์คือ  การสร้างองค์ความรู้ทางด้านวรรณคดีวิจารณ์การสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านรูปแบบ เนื้อหา  แนวคิดทฤษฎี  พื้นที่ และปฏิบัติการของวรรณคดีวิจารณ์   รวมถึงการสร้างพลวัตของการปรับเปลี่ยนกระแสและทิศทางการวิจารณ์  โดยศึกษานักวิจารณ์สำคัญ 4 กลุ่มคือ กษัตริย์และชนชั้นนำ  นักหนังสือพิมพ์  นักวิชาการด้านวรรณคดี  และนักอ่าน  นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นถึงการต่อสู้และการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำและพื้นที่วิจารณ์ของนักวิจารณ์ ตลอดช่วงเวลากว่าหนึ่งศตวรรษในประเทศไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)