ปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายขายฝาก

Ambiguous of Thai Legal Issues concerning sale with of redemption

ผู้แต่ง

  • นพดล ธีระวงศ์ภิญโญ

คำสำคัญ:

ขายฝาก, สัญญาขายฝาก, กฎหมายขายฝาก

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายขายฝาก โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่ชัดเจนของกฎหมายขายฝาก พบว่ายังมีปัญหาด้านบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายขายฝากปัญหาด้านการกำหนดระยะเวลาในการไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากปัญหาด้านการกำหนดสินไถ่ปัญหาด้านการใช้สิทธิไถ่ทรัพย์สินขายฝากก่อนครบกำหนดไถ่และปัญหาด้านสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากทรัพย์ที่ขายฝาก

 

 

 

 

เผยแพร่แล้ว

2022-03-19