ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

ข้อกำหนดเฉพาะของวารสาร
1. บทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารทุกเรื่องได้รับการตรวจทางวิชาการจากผู้ประเมินอิสระ
2. ข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความที่ลงตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ที่เป็น
ของผู้เขียน คณะผู้จัดทำาวารสารไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วย
3. กองบรรณาธิการวารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ไม่สงวนสิทธิ์
ในการคัดลอก แต่ขอให้อ้างอิงแสดงที่มาให้ถูกต้อง