เกี่ยวกับวารสาร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ และงานวิจัย ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณาจารย์ และนักวิจัยทั่วไป
2. เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนและสร้างองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิชาการและงานวิจัย
ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เจ้าของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ที่ปรึกษา
1. รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัม

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
กองบรรณาธิการ
ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ศาสตราจารย์ ดร. อนันต์ พลธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วรรณรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวมินทร์ ประชานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นฤมล สมคุณา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สายรุ้ง สอนสุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อาจารย์ ดร. ประยูร เชาวนีนารถ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาจารย์ ดร. ธนาภรณ์ พันทวี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
บรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ จารัตน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์พัลลภา เลิศเจริญวนิช รักษาการ หัวหน้าสำานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลั
ฝ่ายการเงินและธุรการ
คุณนภาวรรณ จันทร์พาณิชย์
คุณประกาย ศิริสำาราญ