การประเมินผลโครงการ “พุทธศาสน์รวมใจ” : แนวทางการพัฒนา นักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด

ผู้แต่ง

  • นาวาโท ผศ.ดร.อนุชา ม่วงใหญ่

บทคัดย่อ

โครงการ “พุทธศาสน์รวมใจ” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการ“พุทธศาสน์รวมใจ”: แนวทาง
การพัฒนานักเรียนนายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาดโดยใช้เครื่องมือ CIPP Model ของ แดเนียล
สตัฟเฟิลบีม และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนายเรือได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
และสามารถเป็นเยาวชนต้นแบบ ได้พัฒนาจิตใจของตนเอง ได้พัฒนาด้านทักษะความสามารถในการเป็น
เยาวชนต้นแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็นผู้นำาที่ดีทางสังคม มีการดำาเนินกิจกรรมโครงการ
โดยเริ่มจากการวางแผนสำารวจสถานที่ในการดำาเนินกิจกรรมจากนั้นเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา
ต่างๆ และดำาเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขั้นตอนสุดท้ายคือการเข้าสู่การประเมินผล
โครงการพร้อมจัดทำารายงานการทำางาน มีตัวชี้วัดกิจกรรมโครงการฯ เชิงคุณภาพโดยมาจากการสัมภาษณ์
ผู้เข้าร่วมโครงการในหัวข้อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลทั้ง 4 มิติคือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย
เบื้องต้น ด้านกระบวนการดำาเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ
ผลที่ได้รับจากโครงการฯคือนักเรียนนายเรือได้พัฒนาจิตใจ มีความจำาดีขึ้น มีจิตใจผ่องใส สะอาด
บริสุทธิ์ สงบ ส่งผลต่อการพินิจพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ รอบคอบมากขึ้น ซึ่งทำาให้เกิดปัญญาและสมาธิ
ในการทำาสิ่งใด ๆ ส่งผลให้มีประสิทธิภาพในการเรียนและการฝึกมากขึ้น นอกจากนั้นยังทำาให้นักเรียนนายเรือ
มีบุคลิกภาพดีขึ้น กระปรี้กระเปร่า สง่าผ่าเผย มีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้น รู้สึกควบคุมอารมณ์อันเหมาะสม
กับกาลเทศะ คลายเครียดจากการเรียนและการฝึก สร้างความสามัคคีแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งมีทั้งนักเรียน
นายเรือและผู้ปกครอง ข้าราชการและครอบครัว ข้อเสนอแนะโรงเรียนนายเรือควรส่งเสริมให้นักเรียนนาย
เรือใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้พัฒนาจิตใจ ตลอดจนควรส่งเสริมและพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนนายเรือ ความเชื่อมั่นในตัวเอง ตลอดจนกิจกรรมที่ส่งเสริมอารมณ์ของนักเรียนายเรืออันสอดคล้อง
กับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำาหนดไว้และ ควรมีการบูรณาการกิจกรรมและโครงการฯ เข้า
กับยุทธศาสตร์แผนงานด้านการพัฒนาและส่งเสริม
นักเรียนนายเรือเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เผยแพร่แล้ว

2020-06-28