การประเมินผลโครงการ นายเรือไอที : สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างสังคม ตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด

ผู้แต่ง

  • ว่าที่ นาวาเอกหญิง แพทย์หญิง กุลณดา ชัยนาม

คำสำคัญ:

การประเมินผลโครงการ, นักเรียนนายเรือ รูปแบบจำาลอง, CIPP, นายเรือไอท

บทคัดย่อ

โครงการนายเรือไอที : สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างสังคม มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินผลโครงการ
นายเรือไอที : สื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างสังคมตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด และเพื่อประเมินผลการผลิต
สื่อของนักเรียนนายเรือในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อันดีของนักเรียนนายเรือ โดยใช้การใช้เครื่องมือ
CIPP Model ของแดเนียล สตัฟเฟิลบีม เพื่อประเมินผลทั้ง 4 มิติคือ ด้านสภาพแวดล้ม ด้านปัจจัยเบื้อง
ต้น ด้านกระบวนการดำาเนินงาน และด้านผลผลิตของโครงการ กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนนายเรือที่เข้าร่วม
โครงการจำานวน 30 นาย ผลการดำาเนินงานพบว่าการดำาเนินงานดังกล่าวของนักเรียนนายเรือเป็นไปตาม
นโยบายกองทัพเรือใสสะอาดทั้ง 4 มิติ พบว่า 1) ด้านสภาพแวดล้อม มีความสอดคล้องระหว่างนโยบาย
กับวัตถุประสงค์ นักเรียนนายเรือมีความรู้ด้านถ่ายภาพ และกราฟฟิค จึงหวังให้สามารถต่อยอดในการ
สร้างสรรค์สื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างสังคมได้ด้วยตนเอง มีผลตอบรับที่ดีซึ่งได้แสดงความคิดเห็น
เชิงบวกต่อสื่อที่นักเรียนนายเรือประชาสัมพันธ์ออกไป 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้น นักเรียนนายเรือมีความพร้อม
ในการดำาเนินโครงการสื่อสร้างสรรค์เสริมสร้างสังคมทั้งด้าน บุคลากร งบประมาณ และสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
3) ด้านกระบวนการดำาเนินงาน การวางแผน การจัดกิจกรรม และการฝึกปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และ 4) ด้านผลผลิตของโครงการ โครงการฯมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ อีกทั้งนักเรียน
นายเรือสามารถสร้างสรรค์สื่อได้ทุกชนิด และสามารถดูแลการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนนายเรือได้ด้วยตนเอง ข้อเสนอแนะโรงเรียนนายเรือควรส่งเสริมให้นักเรียนนายเรือใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเองและสังคมในการพัฒนาเทคโนโลยีตลอดจนการผลิตสื่อเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
สถาบันอันส่งผลต่อความผูกพันในสถาบันที่บังเกิดขึ้นกับตัวนักเรียนนายเรือ นอกจากนั้นควรส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถในการสื่อสารตลอดจนการใช้สื่อทุกๆประเภทเพื่อส่งเสริมและลดความขัดแย้ง ในองค์กรตลอดจนเสริมสร้างความรักและความ
สามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
ที่มีคุณธรรมอย่างยั่งยืน และควรมีการบูรณาการ
กิจกรรมและโครงการฯ ผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบันเข้าไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์โรงเรียนนายเรือ แผนงานด้านการ
พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนนายเรือให้เกิดความต่อ
เนื่องและยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

เผยแพร่แล้ว

2020-06-28