การประเมินผลโครงการ “พี่สอนน้อง”: แนวทางการพัฒนานักเรียน นายเรือตามนโยบายกองทัพเรือใสสะอาด

ผู้แต่ง

  • นาวาโท ผศ.ดร.อนุชา ม่วงใหญ

คำสำคัญ:

โรงเรียนนายเรือ, การประเมินแบบ ทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน

บทคัดย่อ

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงการฯและตอบสนองนโยบาย กองทัพเรือใสสะอาด
ในการสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ “โตไปไม่โกง” เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนนายเรือได้มีทักษะภาษาอังกฤษเป็น
ไปตามเกณฑ์ที่กองทัพเรือกำาหนด และเพื่อเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษของตนเองเพิ่มขึ้น โดยอยู่ในความดูแล
ของพี่เลี้ยงคือนักเรียนนายเรือรุ่นพี่ที่มีทักษะภาษาอังกฤษค่อนข้างดี เป็นครูผู้สอน เพื่อให้นักเรียนนายเรือ
ได้ฝึกการเป็นผู้นำา ได้ฝึกกระบวนการทางความคิดที่จะช่วย พัฒนารุ่นน้องให้มีความรู้ความสามารถ ผ่านเกณฑ์
การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ของแต่ละชั้นปี ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานที่ตั้งไว้ตลอดจน
นักเรียนนายเรือผู้ที่จะจบการศึกษาเป็นนายทหารหลักของกองทัพเรือเป็นผู้มีทักษะทางภาษาที่ดี สามารถ
สื่อสาร ใช้ภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานสากล โดยใช้เครื่องมือ CIPP Model ของ แดเนียล สตัฟเฟิลบีม
มาเป็นแนวทางการประเมินผลโครงการฯ ดังกล่าว ผลการประเมินเป็นไปตามแนวนโยบายที่กองทัพเรือ
กำาหนด ทำาให้นักเรียนนายเรือมีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตลอดจนเป็นผู้นำาในการเป็น “พี่สอนน้อง”
ผลจากการวิจัย ทั้ง 4 ด้านพบว่าด้านสภาพแวดล้อม นักเรียนนายเรือมีผลคะแนนการทดสอบฯ ผ่านเกณฑ์
การประเมินแบบทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American Language Course Placement Test :
ALCPT) ผ่านตามมาตรฐานที่กำาหนดของแต่ละชั้นปี ด้านปัจจัยเบื้องต้น โครงการฯ ได้รับการสนับสนุน
งบประมาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ จากโรงเรียนนายเรือเป็นอย่างดี ด้านกระบวนการดำาเนินงาน การวางแผน
การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านผลผลิตของโครงการ พบว่าการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโครงการพี่สอนน้องทำาให้นักเรียนนาย
เรือมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้โรงเรียนนายเรือควรส่งเสริมด้านสภาพแวดล้อม เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับนักเรียนนายเรือในการ
เรียนการสอนผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ที่หลาก
หลายอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะและ
คะแนนผลการทดสอบฯ โรงเรียนนายเรือควรส่ง
เสริมด้านปัจจัยเบื้องต้นโดยโรงเรียนนายเรือควร
สนับสนุนงบประมาน สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ อย่างต่อ
เนื่องลงในแผนงบประมาณประจำาปี โรงเรียนนาย
เรือควรส่งเสริมด้านกระบวนการดำาเนินงานโดย
โรงเรียนนายเรือควรดำาเนินการวางแผน การจัด
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องลงในช่องทางการสื่อสาร
ของโรงเรียนนายเรือทุกช่องทาง และโรงเรียนนาย
เรือควรส่งเสริมโครงการฯ ให้เกิดการบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์แผนงานด้านการจัดการเรียนการ
สอนในวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการในทุกๆ วิชา

เผยแพร่แล้ว

2020-06-28