ENTREPRENEUR DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) FROM BENJABURAPRA GROUP TO THAI-CAMBODIA

Authors

  • ทิชากร เกษรบัว ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • ฌานนท์ ปิ่นเสม ภาควิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Keywords:

Border Trade, One Tambon One Product, Entrepreneur Development, Strategies

Abstract

This research aimed to study the strategies for entrepreneur development of One Tambon One Product (OTOP) for BENJABURAPRA to Thai-Cambodia border trade. Studying population and sample were 3 groups: 1) The entrepreneur of One Tambon One Product (OTOP) BENJABURAPRA random sampling group 81 cases. 2) Consumers around the Thai-Cambodia border random sampling group 385 cases. and 3) Trader in Thai-Cambodia border 30 cases. An interview and questionnaire were used as the research tools. The result from the analysis could specify 6 strategies for OTOP BENJABURAPRA Group entrepreneurs. Strategy 1 The create and produce the distinctive or unique product to locality and nationalization. Strategy 2 focuses on the target market of garment and jewelry market. Strategy 3 acquaints with Thai-Cambodian border trading. Strategy 4 branding involves to indicate the internationally uniqueness of product and locality. Strategy 5 makes an alliance with the related agency to advertise for well-known OTOP. Strategy 6 paires business partners with OTOP entrepreneur.

References

กมลชนก พิณชัย. (2556). ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของ OTOP จังหวัดเชียงใหม่: ศึกษาเปรียบ เทียบกับ OVOP จังหวัดโออิตะ ประเทศญี่ปุ่น. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่).

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์. (2560). สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย 2558-2560. สืบค้นจาก http://www.dft.go.th/Portals/3/Book%20border%20Trad%20%E0%B8%98.%E0%B8%84%202560%20new.pdf

กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน กรมการค้าต่างประเทศ. (2560). สถิติการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนของประเทศไทย ปี 2558-2560. สืบค้นจาก http://www.dft.go.th/Portals/3/Book%20border% 20Trad%20%E0%B8%98.%E0%B8%84%202560%20new.pdf

ฐิติมา เกษมสุข, ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร และกันต์ฤทัย คลังพหล. (2560). การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอกบการการค้าชายแดนไทยกับกัมพูชา ด่านอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 8(1), 337-355.

ไทยตำบลดอทคอม. (2559). ผู้ประกอบการ OTOP. สืบค้นจาก http://www.thaitambon.com/OPC2555/PCB55.htm

ธันยมัย เจียรกุล. (2557). ปัญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิด AEC. วารสารนักบริหาร, 34(1), 177-191.

ธานินทร์ ศิลป์จารุ. (2551). คู่มือการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ: บริษัทบิสซิเนส อาร์แอนด์ดี.

บุริม โอทกานนท์. (2555). 4C’s การตลาดปฏิวัติ. สืบค้นจาก http://thaifranchisedownload.com/dl/group13_6445_20140108150608.pdf

ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุนนท์. (2559). กลยุทธ์การเลือกตัวอย่างสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ, 29(2), 31-48.

วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์. (2558). ผลิตภัณฑ์ OTOP กับการก้าวเข้าสู่เส้นทาง AEC. วาสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 1(2), 100-112.

วัชรินทร์ อรรคศรีวร และยุทธนา พรรคอนันต์. (2559). แนวทางการพัฒนาการตลาดการค้าชายแดนไทย- กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดน จังหวัดจันทบุรี. จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี.

สุธาวัลย์ สัจจสมบูรณ์ และภูษณิศา เตชเถกิง. (2559). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมยกดอก OTOP ของผู้ประกอบการในจังหวัดลำพูน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 10(3), 41-54.

สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง. (2559). ประวัติความเป็นมา. สืบค้นจาก http://www.chachoengsao.go.th/osmcentral/index.php/home

อนพัทย์ หนองคู. (2550, สิงหาคม). ยุทธศาสตร์การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา: กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว. ในรายงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยศรีปทุม (น. 281-287). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม.

อัญชรา พุทธิกาญจนกุล, วชิราภรณ์ ภัทโรวาสน์ และพัชราภรณ์ ลิมปิอังคนันต์. (2558). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของผู้ประกอบการในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารวิชาการการตลาดและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 2(1), 75-85.

อำพา แก้วกำกง. (2555). โอกาสและช่องทางการค้าของ SME ไทยในตลาดกัมพูชา. วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง, 8(1), 95-113.

Kotler, P. (1999). Kotler on marketing: how to create, win, and dominate maket. New York: Free Press.

Kotler, P., & Bernstein, J. S. (1997). Standing room only: strategies for marketing the performing arts. Boston: Harvard Business School Press.

Saroso, D. S. (2013). The OVOP approach to improve SMEs business performance: Indonesia’s experience. GSTF Journal on Business Review (GBR), 2(3), 69-74.

Downloads

Published

28.12.2018

How to Cite

เกษรบัว ท.; ปิ่นเสม ฌ. . ENTREPRENEUR DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ONE TAMBON ONE PRODUCT (OTOP) FROM BENJABURAPRA GROUP TO THAI-CAMBODIA. RMUTT Global Business and Economics Review, Pathum Thani, Thailand, v. 13, n. 2, p. 51–66, 2018. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/RMUTT-Gber/article/view/241486. Acesso em: 21 may. 2024.

Issue

Section

Research Articles