Announcements

Announce

2019-08-27

          เพื่อให้คุณภาพวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถนำเสนอผลงานวิจัย สอดรับกับ คำประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI (ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2562 : อ้างอิงใน https://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/News/2562/Jun24/News.html) ทางกองบรรณาธิการมีความเห็นสอดคล้องที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศ เพิ่มในเรื่องเงื่อนไขการลงบทความตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดังนี้
           1. ทุกบทความทางกองบรรณาธิการจะขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report จากทางกองบรรณาธิการเอง
           2.บทความวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท ลงมา ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX
ไม่เกินร้อยละ 7 ส่วนบทความของนักศึกษาปริญญาเอก งานของอาจารย์ที่ขอตำแหน่งทางวิชาการ และบทความวิชาการที่ไม่ใช่งานวิจัยของทุกระดับ ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่เกินร้อยละ 3 จึงจะผ่าานเกณฑ์เพื่อส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมิน
           3.หลังจากมีการปรับแก้งานขั้นสุดท้ายแล้วทางกองบรรณาธิการจะ ขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report อีกครั้งหนึ่ง ก่อนจะออกจดหมายตอบรับตีพิมพ์
           4.ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะมีการประกาศค่า SIMILARITY INDEX พร้อท LINK เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจนำบทความวิจัยไปอ้างอิงต่อ
           5.ทางกองบรรณาธิการจะทำการตรวจสอบทุกบทความวิจัยย้อนหลังและประกาศใน Web วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
แต่เกณฑ์ที่ประกาศจะใช้จะเริ่มต้น ในฉบับที่ 1 ของปีที่ 7

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
บรรณาธิการ
(27 มิถุนายน 2562)