เพื่อให้คุณภาพวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม สามารถนำเสนอผลงานวิจัย สอดรับกับ คำประกาศเรื่อง การประเมินด้านจริยธรรม/จรรยาบรรณวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI ทางกองบรรณาธิการมีความเห็นสอดคล้องที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว จึงขอประกาศ เพิ่มในเรื่องเงื่อนไขการลงบทความตีพิมพ์ในวารสาร วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ดังนี้
1. ทุกบทความทางกองบรรณาธิการจะขอตรวจสอบเบื้องต้นด้วย "อักขราวิสุทธิ์" หรือ "CopyCatch" เพื่อหาค่า Plagiarism Checking Report
2.บทความวิจัย ต้องมีค่า SIMILARITY INDEX ไม่เกินร้อยละ 20 จึงจะผ่านเกณฑ์
3.ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จะมีการประกาศค่า SIMILARITY INDEX พร้อท LINK เพื่อให้ผู้อ่านใช้ประกอบการตัดสินใจนำบทความวิจัยไปอ้างอิงต่อ
4.เกณฑ์ที่ประกาศจะใช้จะเริ่มต้น ในฉบับที่ 2 ของปีที่ 10

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศิษฐ์ ฤทธิบุญไชย
บรรณาธิการ
(20 พฤศจิกายน 2566)