ศาสนาหรือฆราวาส: พื้นที่คำถามเรื่อง ความฉงนสงสัย ความจริง และชีวิตมนุษย์

Main Article Content

รชฎ สาตราวุธ

Abstract

The attempt of this article is to expose the mutual challenge between monotheistic religion and secularity especially the thought of humanism and materialism. Monotheism starts its quest for Truth via wonder that needs the knowledge of the whole as the answer while secularity promote its own Truth by way of verification or doubt. That is the reason why faith is necessary for religion and reason is inevitable for secularity. By the same token, Truth in monotheist doctrine is ultimate, eternal and absolute but Truth in secularity is real, immanent and changeable. This very nature of Truth, from wonder and doubt, play the important roles in human life. For religion, human beings need to be guided by God but, for secularity, humans need to open the possibilities for their own life via freedom and context.

Article Details

How to Cite
สาตราวุธ ร. (2017). ศาสนาหรือฆราวาส: พื้นที่คำถามเรื่อง ความฉงนสงสัย ความจริง และชีวิตมนุษย์. Journal of Human Rights and Peace Studies, 3(2), 1–34. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/HRPS/article/view/164166
Section
Academic Articles

References

ภาษาไทย
ซอและห์ ตาเละ. (2555). ระบบความรู้และการจัดการความรู้ของอิสลาม.
ใน มูหัมมัดรอฟลี แวมะหะ มัสลัน มาหะมะ และรอมฎอน ปันจอร์
(บรรณาธิการ), อิสลามกับความท้าทายของโลกสมัยใหม่ : มุมมอง
จากนักวิชาการชายแดนใต้ (หน้า42-77). กรุงเทพฯ: คณะทำงาน
วาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

นุชรี วงสมุท. (2560). ก้าวข้ามสิทธิสตรีสู่การให้ความอาทร: บทวิเคราะห์ปัญหา
การทำแท้ง. ใน คงกฤช ไตรยวงศ์ และ รชฎ สาตราวุธ (บรรณาธิการ),
ดั่งสลักและขัดเงา: หนังสือรวมบทความวิชาการเนื่องในโอกาส
เกษียณอายุราชการ ศ.ดร. สุวรรณา สถาอานันท์ (หน้า 242-271).
กรุงเทพฯ: สมมติ.

พระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่. (ไม่ปรากฏปีที่
พิมพ์). กรุงเทพฯ: สมาคมคริสตธรรมไทย

รชฎ สาตราวุธ. (2559). มนุษยนิยมหรือวัตถุนิยม: วิวาทะคุณค่าและการมีชีวิต
ของมนุษย์ของเฟอร์รีและก็อง-สปงวิลล์. ใน สุรเดช โชติอุดมพันธุ์
(บรรณาธิการ), ถกเถียงเรื่องคุณค่า (หน้า 87-126). กรุงเทพฯ: วิภาษา.

รชฎ สาตราวุธ. (2560). พระเยซู: นักปรัชญาแห่งศรัทธา. ใน คงกฤช ไตรยวงศ์
และ รชฎ สาตราวุธ (บรรณาธิการ), ดั่งสลักและขัดเงา: หนังสือรวม
บทความวิชาการเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ศ.ดร. สุวรรณา
สถาอานันท์ (หน้า 124-184). กรุงเทพฯ: สมมติ.

ภาษาอังกฤษ
Cliteur, Paul. (2010). The Secular Outlook: In defense of Moral and
Political Secularism. Oxford: Wiley-Blackwell.

Dawkins, Richard. (2006). The God Delusion. Boston: Houghton Mifflin.

Descartes, R. (1997). Meditations on First Philosophy. In Elizabeth
S. Haldane (tr.), Descartes: Key Philosophical Writings (p.123-
176). Hertforshire: Wordsworth Classic.

Fuller, Graham E. (2010). A World without Islam. New York: Back
Bay books.

ภาษาฝรั่งเศส
Aristote. (2006). Invitation à la Philosophie. Jacques Follon (trans.),
Paris : Folio.

Comte-Sponville, André et Luc Ferry. (1998). La Sagesse des Modernes :
Dix Questions pour Notre Temps. Paris : Robert Laffont.

Denat, Céline. (2010). Aristote. Paris : Ellipses.

Jelloun, Tarhar Ben. (2002). L’Islam Expliqué aux Enfants. Paris: Seuil.

Renaut, Alain. (2006). Kant et les kantismes. Dans Ludivine
Thiaw-Po-Une (ed.), Question d’Ethique Contemporaine.
(p.123-137). Paris : Stock