ปัจจัยทางการแข่งขันกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

Main Article Content

วุฒิ วัชโรดมประเสริฐ

Abstract

การเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยี รวมถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา อาทิเช่น สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ น้ำ ดิน แร่ธาตุ อากาศ ป่าไม้ ฯลฯ มีสภาพเสื่อมโทรมขึ้นทุกวัน มลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเรา ต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง ปริมาณวัตถุดิบนับวันจะหาได้ยากขึ้น อาจกล่าวรวมได้ถึงภัยธรรมชาติซึ่งนับวันจะรุนแรงขึ้น และคาดการณ์ได้ยากขึ้น เช่น การเกิดภัยหนาวในหลายพื้นที่ของทวีปอเมริกาเหนือ (Polar Vortex) จากกระแสลมหวนจากขั้วโลกเหนือ หรือ การเกิดสภาพอากาศแปรปรวน หิมะตกในกรุงไคโร ตอนเหนือของประเทศอียิปต์ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจัยต่างๆ ดังที่กล่าวแล้วนั้น ย่อมส่งผลต่อการทำงาน การดำเนินงานขององค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ธุรกิจการค้าหรืออุตสาหกรรมการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งโดยปกติสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการแข่งขันในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคู่แข่งขัน สภาพการแข่งขัน อำนาจในการต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย หรือปัจจัยการทดแทนของสินค้าอื่น ดังนั้นผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ จึงต้องก้าวทันตามกระแสความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ เฝ้าระวังติดตามและปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างสมดุล

 

COMPETITIVE ENVIRONMENT FACTERS IN THE CURRENT SITUATION

Many changes in today’s world impact our lifestyle, whether it’s the economy, society, politics, technology, or changes in natural environment around us, such as water, soil, air and forests. These changes cause us to adapt our lifestyles. Diminishing natural resources means it becomes more difficult to source raw ingredients. Furthermore, natural disasters are increasingly severe, and much harder to predict their occurrences. For example, extreme cold weather in many areas of North America (Polar Vortex) from the airstream from the north pole, or the snow in Cairo, Egypt. These rapid changes affect the operation of organizations, both public and private sectors, as well as commercial companies, and companies providing products and services. Typically competitive environment will directly impact on business competition, especially the factors relating to the competitors, competition conditions, bargaining power of buyers and sellers, as well as product replacement factors. Entrepreneurs in various industries must keep up to date with the changing trends of different environment factors, as well as careful monitoring and adaptation to the changing environments to maintain a sustainable balance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ