ข้อคิดเห็นบางประการสำหรับการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคณะบุคคล

Main Article Content

รัชดาพร สังวร

Abstract

ปัญหาการวางแผนภาษีโดยการจัดตั้งคณะบุคคลหลายคณะเพื่อกระจายฐานภาษีถือเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องหามาตรการมาแก้ไขปัญหา การแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีคณะบุคคลเป็นอีกมาตรการหนึ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการของการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ดี ผู้เขียนมีข้อเสนอแนะบางประการที่เห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขกฎหมายภาษีดังกล่าว จึงขอนำเสนอความเห็นของผู้เขียนลงในบทความฉบับนี้ โดยมีความคิดเห็นหลักใน 3 เรื่องคือ ประเด็นเกี่ยวกับคำนิยามของคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ ประเด็นการคำนวณภาษีระหว่างคณะบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญ และประเด็นการมีผลย้อนหลังของกฎหมายภาษี โดยผู้เขียนหวังว่าความเห็นของผู้เขียนจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

SOME OPINIONS FOR THE AMENDMENT OF THE LAW RELATED TO TAX IMPOSITION OF A NON-JURISTIC BODY OF PERSON

The problem related to tax avoidance by sitting up many non-juristic body of persons in order to separate tax bases was an important problem which the Revenue Department and the Ministry of Finance opinioned that there was a necessary for resolving such problem. The amendment of law related to tax imposition of a non-juristic body of person was one measure which related departments proposed to the cabinet and the cabinet approved the principle of such amendment. The author, however, had some suggestions which might be useful for the amendment of law, and would like to propose such opinions in this article. There were three issues proposed; an issue related to the definition of a non-juristic body of person and an ordinary partnership; an issue related to a calculation of tax between a non-juristic body of person and an ordinary partnership; and the retroactive effect of the law. The author hope that the proposed opinions will benefit all related persons

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ