ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Main Article Content

กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ 2.สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 838 คน โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 185 คน ซึ่งผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ทุกคน และนักศึกษาตอบแบบสอบถามกลับมาจำนวน 151 คน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โดยคำนวณค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เรียงตามลำดับตามปัจจัยที่ส่งผลมากไปน้อย ได้แก่ เจตคติทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ นิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และเจตคติต่อครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ โดยปัจจัยเหล่านี้ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ได้ร้อยละ 68.39

2. สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในรูปคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐาน ได้ดังนี้

2.1 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ คือ

\inline {Y}' =  19.818 + 0.716 ATMATH + 0.680HMATH + 0.330ATTEA

2.2 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ

\inline {Z}' = 0.432ATMATH + 0.378HMATH + 0.180ATTEA

 

FACTORS EFFECTING ON ACHIEVEMENT MOTIVATION IN LEARNING MATHEMATICS COURSES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY STUDENTS IN BANGKOK UNIVERSITY

The purposes of this research were (1) to study factors affecting on mathematics achievement motivation of students in faculty of   Science and Technology  in Bangkok University and (2) bring those factors to create prediction equation of the achievement motivation in studying Mathematics. The samples in this study consisted of 151 students  from School of Science and Technology, Bangkok University, who registered in Mathematics courses in the second semester of academic year 2012. The data were analyzed in order to find mean, standard deviation, the pearson product moment correlation coefficient and Multiple Regression Analysis. The research findings were summarized as follows:

1. Factors effecting on achievement motivation of  Science and Technology students inBangkokUniversityin studying Mathematics courses with the level of statistical significance at 0.01, arranged in respective sequences of the high-level to low-level affecting factor, were  students’ attitude towards  Mathematics, habit in Mathematics and  students’ attitude towards mathematics teacher . All those factors could explain the achievement motivation of  Science and Technology students inBangkokUniversityin studying Mathematics courses  at the 68.39 percent of variance.

2. The prediction equations of achievement motivation of Science and Technology students inBangkokUniversityin studying Mathematics courses in raw scores and standard scores were as follows:

2.1 The prediction equation in term of raw score was: 

\inline {Y}' =  19.818 + 0.716 ATMATH + 0.680HMATH + 0.330ATTEA

2.2 The prediction equation in term of standard score was: 

\inline {Z}' = 0.432ATMATH + 0.378HMATH + 0.180ATTEA

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย