ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์

Main Article Content

กมล เข็มนาจิตร์

Abstract

ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ และ 2) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 384 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นและดัดแปลงจากการศึกษาค้นคว้าจากตำรา เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดเพชรบูรณ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( \inline \bar{X} = 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถเรียงลำดับค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย อันดับแรก คือ ความสามัคคี ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่น ความโปร่งใส การรับรู้ข่าวสาร ความผูกพัน ภาวะผู้นำ ความมั่นคง การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม ความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)สามารถทำนายปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01

 

FACTORS  AFFECTING PARTICIPATION OF RESIDENT IN THE AREA OF SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATIONS IN PETCHABOON PROVINCE

This research aims to 1) study participation of local people in the community in Phetchaboon province and 2) Factors affecting the participation of local people in the community in Phetchaboon province. The samples used for questionnaire were 384 people in the community in Phetchaboon province. The instrument used to collect data was a questionnaire and in depth interview. The data was analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis.                                                                                     

The findings of the research indicated that:

Overall the participation of local people in the community in Phetchaboon Province was at a medium level. Considering the types of participation, they were rated  from high to low mean orderly as following: solidarity, knowledge on local government, transparency, information acknowledgement, attachment, leadership, security, social group membership, and sense of ownership.

Factors affecting the participation of local people in the community in Phetchaboon province were, generally, at a medium level. Considering individually, the factors were rated orderly from high to low mean as following: participation in receiving the benefits, participation in figuring the problems out, participation in operation in auditing and following up, and participation in planning.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย