ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี

Main Article Content

จิรา ขำวิเศษ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา 1) ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลให้เกิดแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดชลบุรี 2) เปรียบเทียบระดับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยปัจจัยทางการตลาดจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)เพื่อสร้างสมการพยากรณ์ระดับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยตัวแปรปัจจัยทางการตลาด ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ในอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีเช็ฟเฟ่ และสถิติ Multiple Linear Regression

ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาด้วยปัจจัยทางการตลาดด้านส่งเสริมการตลาดมากที่สุด รองลงมาด้านสถานที่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 2) นักเรียนที่มีเพศ ระดับชั้นเรียน แผนการเรียน เกรดเฉลี่ยและรายได้ต่อเดือนของผู้ปกครองที่ต่างกันตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาด้วยปัจจัยทางการตลาดที่ไม่แตกต่างกัน 3) ตัวแปรปัจจัยทางการตลาดที่สามารถนำมาพยากรณ์ระดับการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้ทั้งหมด 2ตัวแปรและมีความแม่นยำในการพยากรณ์ระดับการตัดสินใจได้ 44.10% สามารถเขียนเป็นสมการในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้

{Y}' = -0.121 + 0.64X3 + 0.634X4 และ {Z}'y = 0.330Zx3 + 0.5267x3 + 0.526Zx4 ตามลำดับ

 

MARKETING FACTORS AFFECTING THE DECISION MOTIVES TO CHOOSE THE TUTORIAL SCHOOL OF HIGH SCHOOL’S STUDENTS IN CHONBURI PROVINCE

The purposes of this research studied as follow; 1) to find out the marketing factors which affect to decision motives the tutorial school in high school’s students, Chonburi, 2) to compare the level of decision making the tutorial school in high school’s students by marketing factors in personal factors, 3) to predict the level of decision making the tutorial school in high school’s students by marketing factors. The researcher used the questionnaires which were the research tool for collecting the data. The sample size in the research comprised 400 personnel who are studying in major high school, Chonburi. The researcher used the multi-stage random sampling method. The data was analyzed by percentage, frequency, mean, t-test, F-test (One Way ANOVA) Scheffe's multiple comparison test, and multiple linear regression.

The results were as follow; 1) students made decision applying the tutorial school by marketing factors, promotion factor was the highest followed by place, product, and price, 2) the different of sex, degree, section, grade point average, and guardian’s income made the decision applying the tutorial school dissimilar to marketing factors, 3) variable of marketing factors can do prediction to the customer's level of decision making. Statistical significance was .05. There were 2 variables. Also, the prediction was accurately with the level of decision making at 62.70%. It can be written an equation and a standard score as follow;

{Y}' = -0.121 + 0.64X+ 0.634X4 and {Z}'y = 0.330Zx3 + 0.5267x3 + 0.526Zx4, respectively.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย