การศึกษาการลดปริมาณผักตบชวาเพื่อนำไปสร้างธุรกิจขนาดย่อมในชุมชนหลวงพรตท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Main Article Content

บุษบา อู่อรุณ

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการศึกษาการลดปริมาณผักตบชวาเพื่อนำไปสร้างธุรกิจขนาดย่อม (SME) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในพื้นที่ต่อแนวทางและความจำเป็นในการลดปริมาณผักตบชวาในแม่น้ำลำคลองใน ชุมชนหลวงพรต-ท่านเลี่ยม เขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยได้ทำแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลจากประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตลาดกระบัง การวิจัยพบว่ามีบางกลุ่มที่คิดว่าผักตบชวานั้นไม่ได้เป็นปัญหาหรือสร้างความเดือดร้อนใดๆเลย เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ไม่ได้อาศัยประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองเลยและก็ไม่ได้อาศัยอยู่ติดริมคลองด้วย บุคคลกลุ่มนี้จึงถือผักตบชวานั้นไม่ได้สร้างปัญหาความเดือดร้อนให้แต่เฉพาะผู้สัญจรทางน้ำแต่เพียงเท่านั้น ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าผักตบชวานั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่เขาเป็นอย่างมาก เนื่องจากกีดขวางแม่น้ำลำคลองทำให้การสัญจรทางเรือลำบากแล้วนั้น ยังทำให้แม่ลำคลองเน่าเสียด้วยรวมถึงเป็นปัญหาในการทำลายอีก หากมีการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์คงจะส่งผลดีในหลายๆด้าน

 

A STUDY TO REDUCE THE AMOUNT OF WATER HYACINTH TO CREATE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE IN LUANG PROT – TAN LIAM LAT KRABANG, BANGKOK

This study is a qualitative research. A Study to Reduce The Amount of Water Hyacinth to Create Small and Medium Enterprise in Luang prot – Tan liam Lat Krabang, Bangkok in order to study the opinions of people in the area following the guidelines and the need to reduce the amount of water hyacinths in canal. Interview was used for tool of this research to collect information. The research has shown that some think water-hyacinth is not a problem or create any trouble because this group does not take advantage of the river, and they do not live along the canal. On the other hand, another group said that water hyacinth cause a lot of trouble due to it was barrier in the river which make transportation is not convenience. Moreover, it also cause the water in the canal is pollution. Thus, this group supported that implementation water hyacinth should utilize in many beneficial ways.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย