A Study of Components and Data Analysis on the Need to Enhancement Pre-service Teachers’ Creative Thinking Skills

Main Article Content

ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
วาสนาไทย วิเศษสัตย์

Abstract

This research aimed to study the results of components and data analysis on the need of enhancement pre-service teachers’ creative thinking skills. There were three phases of the study. First, the researcher analyzed the related documents. The data source were Google Scholar, Research Gate, ProQuest and Springer, academy studies were Chulalongkorn University, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang and Lamplaimat Pattana Schools, 5 specialists. Research instruments is suitability assessment form. Second, a survey of needs of pre-service teachers’ creative thinking skills. Groups of the study were Instructors. Research instruments was a survey questionnaire. Third, necessity analysis of pre-service teachers’ creative thinking skills. The data source were The teacher professional standards, Thailand Qualifications Framework and Thai Educational Standard. The results showed that: The components of pre-service teachers’ creative thinking skills had 4 components; 1) fluency, 2) flexibility, 3) elaboration and 4) originality. The survey results showed that Instructor a most level of need to enhance pre-service teachers’ creative thinking skills. The necessity analysis showed that creative thinking skills specify in the teacher professional standards, Thailand Qualifications Framework and Thai Educational Standard.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

กรองทอง จุลิรัชนีกร; ธนิก คุณเมธีกุล; และ ขวัญศิริ เจริญทรัพย์. (2561). ได้ทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี. วารสารปาริชาต. 31(3).
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). มาตรฐานการศึกษาชาติ. กรุงเทพฯ: สำนักนายกรัฐมนตรี.
_______. (2562). มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. (2556). การคิดเชิงสร้างสรรค์. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: ซัคเซสมีเดีย.
เกศินี ครุณาสวัสดิ์. (2559). การแก้ปัญหาทีโอทีอาร์: การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 10(23).
คณะกรรมการกองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. (2560). Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. กรุงเทพฯ: กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา.
คณะกรรมการคุรุสภา. (2556). ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ: สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา.
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ. (2560). ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: กระทรวงศึกษาธิการ.
ธูปทอง กว้างสวาสดิ์. (2554). การสอนการคิด. กรุงเทพฯ: พิมพ์ดี.
บุญชม ศรีสะอาด. (2553). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 8. กรุงเทพฯ: สุวีริยสาสน์.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2550). กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565). สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579. กรุงเทพฯ: บริษัทพริกไทยหวานจำกัด.
Amelink, C. T., Watford, B. A., & Scales, G. (2012). Developing innovative thinking among engineering undergraduates: Examining the role of slate enabled technology. Frontiers in Education Conference (FIE), October 3-6 2012, 1-6.
Bellanca, J. A. (2010). 21st century skills: Rethinking how students learn. United States: Solution Tree Press.
Bennett, S. (Ed.). 2012). Innovative thinking in risk, crisis, and disaster management. Gower Publishing, Ltd.
Boks, C., & Pascual, O. (2004). The role of success factors and obstacles in design for environment: a survey among Asian electronics companies.
Constantinides, M. (2015). Creating creative teachers. Creativity in the English language classroom, 115.
Guilford, J. P. (1967). Creativity: Yesterday, today and tomorrow. The Journal of Creative Behavior. 1(1). 3-14.
Lee, C., & Benza, R. (2015).Teaching Innovation Skills: Application of Design Thinking in a Graduate Marketing Course. Business Education Innovation Journal. 7(1). 43-50.
Lee, S. (2018). Innovation, Entrepreneurship & Sustainability Summer Program. Taipei: National Taiwan University.
Varnhagen and Orthers. (2010). Teaching, Research, and Discovery Learning: Recommendations for a Great University. Great University.


Translated Thai References
At the meeting of the President of Rajabhat Universities Nationwide. (2017). The New Strategy of Rajabhat University to Develop Local According to The Royal Patronage. Bangkok: Ministry of Education. (in Thai)
Chareonwongsak, K. (2013). Creative Thinking. 10 Editions. Bangkok: Success Media.
Division of Research Administration and Educational Quality Assurance. (2017). Thailand 4.0 Model Drive of Thailand towards Stability, Wealth and Sustainable. Bangkok: Division of Research Administration and Educational Quality Assurance. (in Thai)
Juliratchaneekon, K. Kunamaetheekul, T and Charoensup, K. (2018). The Development of Creative Thinking Skills in Organizing Learning Activities for 3rdyear Educational Students Faculty of Education of Rambhai Barni Rajabhat University. Chanthaburi. Parichart Journal. 31(3).
Karunasawat, K. (2016). The Other 3 Rs Problem Solving Model (TOTRs): Learning Management with Problem Solving Model for the 21st century learners. Journal of Humanities and Social Sciences Thonburi University. 10(23).
Kwangsawad, T. (2011). Teaching thinking. Bangkok: Pimdee Printing.
Ministry of Education. (2007). The Framework of the Second 15-Year Long Term Plan on Higher Education of Thailand (B.E. 2551-2565). Bangkok: Chulalongkorn University Printing.
_______. (2018). Thai Educational Standard. Bangkok: Prime Minister's Office. (in Thai)
_______. (2019). Undergraduate standards Department of Education (Four-year course) B.E. 2562. (in Thai)
Office of the Education Council Ministry of Education. (2017). Education in Thailand B.E. 2560-2579. Bangkok: Prigwan Graphic Co., Ltd. (in Thai)
Srisa-ard, B. (2010). Preliminary research. The 8th Edition. Bangkok: Suwiriyasan Printing.
The Teachers’ Council of Thailand. (2013). Announcement of the Teachers Council of Thailand Board on the topic of knowledge, competency and professional experience of teachers Educational Manager Education administrator and supervisors According to the Teachers Council of Thailand regulations on professional standards B.E. 2556. Bangkok: The Teachers’ Council of Thailand. (in Thai)