Development Pattern of Participating Household Accounting of Community Welfare Fund at Nakhon Ratchasima Province

Main Article Content

นลินี อัศวธิติสกุล
กิ่งแก้ว บุ ญสุข
นิติภูมิ อัศวธิติสกุล

Abstract

The study of development  pattern of participating  household accounting of community welfare fund at Nakhon Ratchasima Province, aimed to 1) analyze the patterns household accounting of community welfare fund at Nakhon Ratchasima province, 2) develop the participatory patterns household accounting of community welfare fund at Nakhon Ratchasima province, and 3) study the satisfaction of participatory patterns household accounting. The population was the members of community welfare fund in Khong district, Nakhon Ratchasima province. The samples were categorized into 3 groups; 1) 400 members of community welfare fund selected by simple random sampling, 2) 50 voluntary representatives from members of community welfare fund in Khu-khad sub-district, Khong district, Nakhon Ratchasima province, and 3) 18 representatives from members of community welfare fund. The questionnaire was employed to gather data for quantitative research, while in-depth interview and focus group were used for qualitative research.


            The research results revealed that; 1) household accounting pattern analysis, most of respondents were female and aged between 41-50 years old. They graduated primary school level and were farmers. They earned approximately 5,000-10,000 baht. Regarding to level of practical accounting handling, the overall was at high level. The total potential level of organized household accounting was high; when partially consider in each aspect, found that the attitude of  household accounting was high. 2) The patterns of participatory household accounting of community welfare fund in Nakhon Ratchasima province, consisted of 3 components; objective, implementing practice and operational plan for accounting mentors. The operational plan was divided into 3 sections; section1 : relationship building, section2 : role-playing of accounting mentor and section3: ending step of accounting mentor. 3) The satisfaction analysis of participatory household accounting patterns, found that most of respondents were female and aged between 41-50 years old. They graduated diploma / vocational certificate level. The overall satisfaction in participatory household accounting patterns was at high level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย

References

นันทิยา หุตานุวัตร; และ ณรงค์ หุตานุวัตร. (2554). SWOT : การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน. อุบลราชธานี: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
ปิยะรัตน์ เจิมประไพและคณะ. (2551). ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหินฺ. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต.
มงคล จันทร์ส่อง. (2544). ระดับความรู้และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ของสมาชิก อบต. อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย.มหาวิทยาลัยศิลปกร นครปฐม.
วาริพิณ มงคลสมัย. (2552). การจัดการความรู้ทางการบัญชีเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้งสีทองของกลุ่มเกษตรบ้านเหมืองกวัก ตำมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน). (2558). กองทุนสวัสดิการชุมชน. จาก http://www.codi.or.th
สมยศ นาวีการ. (2550). การบริหาร. พิมพ์ครั้งที่ 9. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ.
สร้อย ไชยเดช. (2560). การเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพความเป็นจริงของนักศึกษาที่มีต่อการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. กรุงเทพ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
Santichai auejongprasit. (2008). Essence of involvement in personnel. Bangkok : SamcharoenPanich
สันติชัย เอื้องจงประสิทธิ. (2551). สาระสำคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากร. กรุงเทพฯ: สามเจริญพาณิชย์.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2545). แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549). กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2560). แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564. กรุงเทพฯ: สำนักงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต.
สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2560). ข้อมูลจังหวัดนครราชสีมา. จาก http://www.nso.go.th/sites/2014
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. (2560). กองทุนขึ้นทะเบียนในจังหวัดนครราชสีมา. จากhttps://www.m-society.go.th/main.php?filename=index
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. (2560). สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา. จากhttp://korat.cdd.go.th/
สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์. (2544). ตามรอยพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง-ทฤษฎีใหม่. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น.
สุเมธ ตันติเวชกุล. (2541). การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ. กรุงเทพฯ: ดวงกมลสมัย.
สุเทพ คำเมฆ และคณะ. (2561). แนวทางการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมกับการพัฒนาเป็นชุมชนพึ่งพาตนเองของกลุ่มกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเฉลียว อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี. 12(29): 172-181.
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. (ธันวาคม, 2559). “บัญชีพอเพียง : แก้ความยากจน”. วารสารวิชาชีพบัญชี. 12(36).

Translated Thai References
Chaiyadej, S (2017). A study of students’ expectations and the contemporary conditions of the educational services of Suan Dusit Rajabhat University. Bangkok: National Research council of Thailand. (in Thai)
Chan Song, M. (2001). Knowledge and participation in forest conservation of SAO members Chon Daen District, Phetchabun Province. Master of Education Thesis. Graduate School. Silpakorn University Nakhon Pathom. (in Thai)
Chermprapai, P. et al. (2008) The study of expectation and satisfaction among student’s on Suan Dusit Rajabhat University : A case study of Hua Hin Campus. Suan Dusit Rajabhat University. (in Thai)
Community Development Department of Nakhon Ratchasima Province (2017). Members of Community Welfare Fund in Khong District, Nakhon Ratchasima Province. From http://korat.cdd.go.th/ (in Thai)
Henchokechaichana, N. (December, 2016). Sufficient Accounting: Poverty Solution. Journal of Accounting Profession. 12(26). (in Thai)
Hutanuwatr, N. ;& Hutanuwatr, N. (2011). SWOT strategic planning for the business community. Ubon Ratchathani. Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University. (in Thai)
Khammeth, S. et al. (2018). Approach to take advantage of social capital to development of a self-reliant community of Elderly Welfare Fund Group, Chaliao Sub-district Municipality, Nong Phai District, Phetchabun Province. Journal of Thonburi University. 12(29): 172-181. (in Thai)
Kulwattanaworapong, S. (2001). The Footstep of King Speech, Sufficiency Economy- New Theory. Bangkok: Suviriyasarn. (in Thai)
Mongkolsamai, V. (2009). The knowledge management of accounting to develop community enterprises for golden longan at Muangkwak village Muang Lumpoon province. Chiang Mai: Chaing Mai Rajabhat University.
National Statistical Office (2017). Data of Nakhon Ratchsiam province. from http://www.nso.go.th/sites/2014 (in Thai)
Navekarn, S. (2007). Management. 9thed. Bangkok: Bhannakij publishing. (in Thai)
Office of Social Development and Human Security (2017). Registered Fund in Nakhon Ratchasima Province. from https://www.m-society.go.th/main.php?filename=index (in Thai)
Office of the National Economics and Social Development Board (2017). The 12th National Economic and Social Development Plan (2017-2020). Bangkok. Office of the National Economics and Social Development Board. (in Thai)
Office of the National Economics and Social Development Board (2002). Health Promotion Plan in the 9th National Economic and Social Development Plan (2002-2006). Bangkok. Office of the National Economics and Social Development Board. (in Thai)
Organizations Development Institute (Public Organization). (2015). Community Welfare Fund. from http://www. codi.or.th (in Thai)
Tuntivetchkul, S. (2002). Living in Sufficiency Economy by the footstep of King Speech. Bangkok. Duangkamol Samai. (in Thai)