TACIT KNOWLEDGE SHARING AND EXPLICIT KNOWLEDGE SHARING : ANTECEDENTS AND CONSEQUENCES

Main Article Content

กัลย์ ปิ่นเกษร
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์
จิราวรรณ คงคล้าย

Abstract

Abstract


Tacit knowledge sharing and explicit knowledge sharing are the important composition of knowledge management in organization. In addition, knowledge sharing is the major basic of creation of new body of Knowledge, innovation and high performance for organization. Currently, many organizations emphasize on the importance of knowledge sharing and how to use knowledge sharing to be the major strategy of competitive advantage for the organization. However, knowledge sharing in organization is very complicated for practices due to there are many supportive and unsupportive factor of knowledge sharing. This article provides the concept, antecedents and consequences of tacit knowledge sharing and explicit knowledge sharing by studying and reviewing the review literatures, academic papers and research article for the purpose of applying for organizations and being the guideline of empirical research in the future. 


Keyword: Tacit knowledge sharing, Explicit knowledge sharing, Antecedents, Consequences

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความปริทัศน์

References

เจษฎา นกน้อย. (2553). นานาทรรศนะการจัดการความรู้และการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์. (2558). ทฤษฎีการจัดการความรู้. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์.
ทศพร บุญวัชราภัย, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์. (2559). ความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรเพื่อสร้างนวัตกรรมบริการในโรงแรมบูติกไทย. วารสารวิทยาการจัดการสมัยใหม่, 9(2), 131-145.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณ. (2555). ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่. พิมพ์ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: แซท โฟร์ พริ้นติ้ง.
นิภาพร ทรัพย์ศรีศุภชัย; สิทธิพงษ์ พุทธวงษ์ว; ศรทัศน์ อินทรบุตร; และ นิเวศ จิระวิชิตชัย. (2560). ระบบบริหารจัดการองค์ความรู้องค์กรของการประปาส่วนภูมิภาค. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี, 11(24), 65-73.
น้ำทิพย์ วิภาวิน. (2555). การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้โปรแกรมดาต้าเวิร์สบนเครือข่ายในระบบการศึกษาทางไกล : กรณีศึกษาสาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ, 5(1), 1-16.
บุญดี บุญญากิจ, นงลักษณ์ ประสพสุขโชคชัย, ดิสพงศ์ พรชนกนาถ และปรียวรรณ กรรณล้วน. (2547). การจัดการความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: จิรวัฒน์ เอ็กซ์เพรส.
พรธิดา วิเชียรปัญญา. (2547). การจัดการความรู้ : พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพฯ: ธรรกมลการพิมพ์.
ไพโรจน์ ชลารักษ์. (2551). การจัดการความรู้ : สังกัปทางทฤษฎี. นครปฐม: เพชรเกษม.
วิธัญญา วัณโณ. (2552). การแบ่งปันความรู้ : พื้นฐานของการจัดการความรู้ในองค์การ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 28(1), 16-26.
ศรีสมรัก อินทุจันทร์ยง. (2549). ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์. (2553). การจัดการความรู้กับนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: สามลดา.
สุกัญญา แช่มช้อย. (2555). แนวคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 14(2), 117-128.
Abili, K., Thani, F. N., Mokhtarian, F. and Rashidi, M. M. (2011). The role of effective factors on organizational knowledge sharing. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1701-1706.
Allameh, S. M., Pool, J. K., Jaberi, A. and Soveini, F. M. (2014). Developing a model for examining the effect of tacit and explicit knowledge sharing on organizational performance based on EFQM approach. Journal of Science & Technology Policy Management, 5(3), 265-280.
Amayah, A. T. (2013). Determinants of knowledge sharing in a public sector organization. Journal of Knowledge Management, 17(3), 454-471.
Anderssen, C. R., Baldwin, J. and Ridgway, K. (2010). Communicative interaction as an instrument for integration and coordination in an aerospace supply chain. Journal of Management Development, 29(3), 193-209.
Asgarian, N. (2012). Knowledge management capacity and innovation performance. Management Science Letters, 2, 2739–2746.
Chen, J. (2009). Study on the relations of organizational learning, innovation, and performance. (Doctor of Philosophy Dissertation, Sun Yat-Sen University).
Currie, G. and Merkert, R. (2016). Workshop 1 report: Innovations in service delivery and performance management. Research in Transportation Economics, 59, 7-10.
David, N.-G.. (2009). The influence of environmental and organizational factors on innovation adoptions: Consequences for performance in public sector organizations. Technovation, 29(12), 810-818.
Flores, W. R., Antonsen, E. and Ekstedt, M. (2014). Information security knowledge sharing in organizations : Investigating the effect of behavioral information security governance and national culture. Computers & Security, 43, 90-110.
Hau, Y. S., Byoungsoo, K. and Heeseok, L. (2016). What drives employees to share their tacit knowledge in practice?. Knowledge Management Research & Prectice, 14(3), 295-308.
Hau, Y. S., Kim, B., Lee, H. and Kim, Y.-G. (2013). The effects of individual motivations and social capital on employees’ tacit and explicit knowledge sharing intentions. International Journal of Information Management, 33(2), 356-366.
Hu, M.-L. M., Horng, J.-H. and Sun, Y.-H. C. (2009). Hospitality teams: Knowledge sharing and service innovation performance. Tourism Management, 30(1), 41–50.
Huarng, K.-H., Yu, H.-K. T. and Wenhsiang, L. (2015). Innovation and diffusion of high-tech products, services, and systems. Journal of Business Research, 68(11), 2223-2226.
Hung, S.-Y., Durcikova, A., Lai, H.-M. and Lin, W.-M. (2011). The influence of intrinsic and extrinsic motivation on individuals’ knowledge sharing behavior. International Journal of Human-Computer Studies, 69(6), 415-427.
Hussain, K., Konar, R. and Ali, F. (2016). Measuring service innovation performance through team culture and knowledge sharing behaviour in hotel services : a PLS approach. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 224(15), 35-43.
Kim, D. (2011). The effects of knowledge sharing on program performance : Influences on CPS program performance. (Doctor of Philosophy Dissertation, Faculty of the Virginia Polytechnic Institute and State University).
Ling, T. C. and Nasurdin, A. M. (2010). The influence of knowledge management effectiveness on administrative innovation among Malaysian manufacturing firms. Asian Academy of Management Journal, 15(1), 63-77.
Mattes, J. (2014). Formalisation and flexibilisation in organisations-dynamic and selective approaches in corporate innovation processes. European Management Journal, 32, 475–486.
McHugh, M. and Bennett, H. (1999). Introducing teamworking within a bureaucratic maze. Leadership & Organization Development Journal, 20(2), 81-93.
Miranda, M. Q., Farias, J. S., Schwartz, C. A. and Almeida, J. P. L. (2016). Technology adoption in diffusion of innovations perspective: Introduction of an ERP system in a non-profit organization. RAI Revista de Administração e Inovação, 13, 48–57.
Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company : how Japanese companies create the dynamic of innovation. New York: Oxford University Press.
Panahi, S., Watson, J. and Partridge, H.. (2012). Social media and tacit knowledge sharing : Developing a conceptual model. World Academy of Science, Engineering and Technology, 64, 1095-1102.
Reychav, I. and Weisberg, J. (2009). Going beyond technology: Knowledge sharing as a tool for enhancing customer-oriented attitudes. International Journal of Information Management, 29(5), 353-361.
Sajeva, S. (2014). Encouraging knowledge sharing among employees: How reward matters. Procedia Social and Behavioral Sciences, 156, 130-134.
Saragih, S. P. T. and Harisno, H. (2015). Influence of knowledge sharing and information technology innovation on employees performance at Batamindo Industrial Park. CommIT (Communication & Information Technology) Journal, 9(2), 45-49.
Schepers, J. J. L., Nijssen, E. J. and Heijden, G. A. H. (2016). Innovation in the frontline: Exploring the relationship between role conflict, ideas for improvement, and employee service performance. International Journal of Research in Marketing, 33, 797–817.
Shafritz, J. M. and Ott, J. S. (2001). Classics of organization theory. 5thed. Belmont CA: Wadworth Group.
Wang, S. and Noe, R. A. (2010). Knowledge sharing : A review and directions for future research. Human resource management review, 20, 115-131.
Whisnant, B. and Khasawneh, O. (2014). In service for sharing: Leadership and leader-follower relationship factors as influencers of tacit knowledge sharing in the IT industry. Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology, 4(6), 1-17.

Translated Thai References
Noknoi, C. (2010). Diversified notion of knowledge management and creative learning organization. 2nded. Bangkok: Chulalongkorn University Press. (in Thai).
Jakpituck, N. (2015). Knowledge management theory. Bangkok: Odeon Store. (in Thai).
Boonvatcharapai, T., Jadesadalug, V. and Tuntrabundit, K. (2016). Organizational creativity for service innovation in Thai boutique hotel. Journal of Modern Management Science, 9(2), 131-145. (in Thai).
Lorsuwannara, T. (2012). Modern organization theory. 13thed. Bangkok: Sat Four Printing. (in Thai).
Supsrisupachai, N., Putthavong, S., Tntarabut, S. and Chirawichitchai, N. (2017). Knowledge management system for Provincial Waterworks Authority. Journal of Thonburi University, 11(24), 65-73. (in Thai).
Wipawin, N. (2012). Knowledge sharing via dataverse network in the distance education system: A case of School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University. Journal of the Thai Library Association, 5(1), 1-16. (in Thai).
Boonyakit, B., Prasopsukchokchai, N., Pornchanoknart, D. and Kanluan, P. (2004). Knowledge management from theory to practice. Bangkok: Jirawat Express. (in Thai).
Wichianpanya, P. (2004). Knowledge management : Basics and applications. Bangkok: Thankamol Publishing. (in Thai).
Chalarak, P. (2008). Knowledge management : Theoretical concepts. Nakhon Pathom: Phetkasem. (in Thai).
Vanno, V. (2009). Knowledge sharing : The basics of knowledge management in an organization. Journal of Humanities and Social Sciences Mahasarakham University, 28(1), 16-26. (in Thai).
Intojunyong, S. (2006). Management information systems. Bangkok: Thammasat University Press. (in Thai).
Aujirapongpan, S. (2010). Knowledge management with innovation. Bangkok: Samlada. (in Thai).
Chamchoy, S. (2012). Concept of innovation for school management in the 21st Century. Journal of Education Naresuan University, 14(2), 117-118. (in Thai).