The Role of Livestock in Changing Upland Livelihoods in Northern Lao PDR: Facilitating Farmer Learning According to Ethnicity and Gender (บทบาทของปศุสัตว์ในการเปลี่ยนแปลงการดารงชีพบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: การส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเพศ)

Main Article Content

Joanne Millar
Boualy Sengdala
Anne Stelling

Abstract

บทคัดย่อ

การผลิตปศุสัตว์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกำลังมีบทบาทสำคัญ มากขึ้นในการประกันรายได้ของครัวเรือนในชนบท การประหยัดแรงงาน และการปรับปรุง การดำรงชีพในพื้นที่สูงในภาคเหนือ ระบบแบบดั้งเดิมซึ่งมีการลงทุนตํ่า โดยโค กระบือ แพะ สุกร และไก่ที่ถูกเลี้ยงแบบปล่อยให้หากินเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถูกแทนที่ด้วยวิธีการจัดการดูแล อย่างใกล้ชิด บทความนี้อธิบายถึงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในสามจังหวัดในภาคเหนือเพื่อปรับปรุง  และปรับเปลี่ยนการดำเนินการด้านปศุสัตว์ของเกษตรกรจากกลุ่มชาติพันธุ์ เพศ และสภาพ แวดล้อมที่ต่างกัน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทำงานร่วมกับเกษตรกรจากกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ขมุ อาข่า ไทเดิ้ง ไทดำ ลาวพวน และลาวลุ่ม หมู่บ้านและกลุ่มชนเผ่าต่างๆ มีความแตกต่างกัน ในเรื่องแรงจูงใจและความสามารถในการปรับปรุงการผลิตปศุสัตว์ รวมทั้งความพึงใจในการเลี้ยง ปศุสัตว์บางประเภท บทความนี้นำเสนอวิธีการปรับปรุงงานบริการด้านการปศุสัตว์ให้เหมาะสม กับเกษตรกรชนเผ่า ที่ยากจนบนพื้นที่สูง และการอภิปรายถึงความท้าทายและโอกาส ในอนาคต ของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการมีส่วนร่วมในการผลิตปศุสัตว์ในภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง

คำสำคัญ: ผลิตผลด้านปศุสัตว์ การดำรงชีพบนพื้นที่สูง การวิจัยเชิงปฏิบัติการ กลุ่มชาติพันธุ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Abstract

Livestock production in the Lao PDR is playing an increasingly important role in securing rural household income, saving labor and improving livelihoods in the northern uplands. Traditional systems of low input, free grazing of cattle, buffalo, goats, pigs and chickens are being replaced by closer management practices. This paper describes action research across three northern provinces to improve and adapt livestock practices with farmers from different ethnic groups, genders and environments. District livestock staff worked with farmers from Hmong, Khamu, Akha, Tai Deng, Tai Dam, Lao Phuan and Lao Loum ethnic groups. Villages and ethnic groups vary in their motivation and capacity to improve livestock production as well as preferences for keeping particular livestock. These differences are highlighted in the article along with our research on how to tailor livestock services to poor and remote ethnic farmers in the uplands. The paper concludes with a discussion on future challenges and opportunities for upland farmers engaging in livestock production the Greater Mekong Sub-region.

Keywords: Livestock production, upland livelihoods, action research, ethnic groups, Lao PDR

 

在老挝人民民主共和国的北部高地,畜牧业生产在确保农村家庭收入、节省劳动力和改善人民生计等方面正在扮演越来越重要的角色。传统的低投入系统,黄牛、水牛、山羊、猪和鸡的自由放牧已经被更严密的管理实践所取代。本文就北部三省来自不同种族、性别和环境的农民如何改善并适应畜牧实践的行动进行研究。区畜牧工作人员与来自赫蒙族(Hmong),卡姆族(Khamu),阿卡族(Akha),泰登(Tai Deng),泰丹( Tai Dam),老松(Lao Phuan) 和老龙(Lao Loum)族的农民一起工作。村庄和少数民族群体在改善畜牧业生产以及喜好饲养特种牲畜方面的动机和能力各不相同。对于这些差异连同我们研究地如何让畜牧服务走进高地贫困和边远的少数民族农民居住地,在文章中加以强调。本文在结论中也对大湄公河次区域高地农民从事畜牧业生产的未来挑战和机会加以讨论。

关键词:畜牧生产,高低生活,行动研究,少数民族群体,老挝人民民主共和国

 

ບົດຄັດຫຍໍ້

ການ​ຜະ​ລິດ​ສັດລ້ຽງ​​ໃນ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວກຳລັງ​ມີ​ບົດບາດ​ສຳຄັນ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ກາ​ນປະກັນ​ລາຍ​ໄດ້​ຂອງ​ຄົວ​ເຮືອນ​ໃນ​ຊົນນະບົດ, ການ​ປະ​ຍັດ​ແຮງ​ງານ​ແລະການ​ປັບ​ປຸງ​ການ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ໃນ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ​ເຂ​ດພາກ​ເໜືອ, ລະບົບ​ແບບ​ດັ້ງ​ເດີມ​ຊຶ່​ງມີ​ການ​ລົງທຶນ​ຕໍ່າ​ ເຊັ່ນ ງົວ, ຄວາຍ, ​ແບ້, ໝູ ​ແລະ​ໄກ່ ທີ່​​ລ້ຽງແບບ​ປ່ອຍ​ໃຫ້​​ຫາ​ກິນ​ເອງຕາມທຳມະຊາດ​​ໂດຍ​ບໍ່​ມີຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ຖືກ​ແທນ​ທີ່​ດ້ວຍ​ວິທີ​ການ​ຈັດການ​ດູ​ແລ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ. ບົດ​ຄວາມນີ້​ອະທິບາຍ​ເຖິງ​ການ​ວິ​ໄຈ​ເຊີງ​ປະຕິບັດ​ການ​ໃນ 3 ​ແຂວງ​ເຂດ​ພາກ​ເໜືອຂອງລາວ​ເພື່ອ​ປັບປຸງ​ແລະ​ປັບ​ປ່ຽນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ດ້ານ​ການລ້ຽງ​ສັດຂອງ​ກະ​ເສດ​ຕະກອນ​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ກຸ່ມ​​ເຜົ່າ​ພັນ, ​ເພດ​ແລະສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​​​ຕ່າງ​ກັນ. ​ພະນັກງານ​ວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການລ້ຽງສັດ​ຂອງເມືອງ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ກະ​ເສດ​ຕະກອນ​ຈາກ​ກຸ່ມ​ເຜົ່າ​ພັນ​ມົ້ງ,  ຂະ​ມຸ, ອາ​ຂ່າ,​ ​ໄຕ​ເດີ້​ງ, ​ໄຕດຳ, ລາວ​ພວນ ​ແລະ​ລາວ​ລຸ່ມ. ບ້ານ​​ແລະ​ກຸ່ມ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ຕ່າງໆ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ແຮງ​ຈູງ​ໃຈ ​ແລະ​ຄວາມ​ສາມາດ​ໃນ​ການປັບ​ປຸງ​ການ​ຜະລິດ​ສັດລ້ຽງລວມທັງ​ຄວາມ​ເພິງ​ພໍ​ໃຈ​ໃນ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ບາງ​ປະ​ເພດ. ບົດ​ຄວາມ​ນີ້​ນຳ​ສະ​ເໜີ​ວິ​ທີ​ການ​ປັບ​ປຸງ​ວຽກ​ບໍລິການ​ດ້ານ​ການ​ລ້ຽງສັດ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ກະ​ເສດຕະກອນ​ຊົນ​ເຜົ່າ​ທີ່​ຍາກ​ຈົນ​​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ ​ແລະ​ການ​ອະພິປາຍ​ເຖິງ​ຄວາມ​ທ້າ​ທາຍ​ແລະໂອກາດ​ໃນ​ອະນາຄົດ​ຂອງ​ກະ​ເສດ​ຕະກອນ​​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ​ໃນ​ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການ​ຜະລິດ​ສັດລ້ຽງ​​ໃນ​ພູມີພາກ​ລຸ່ມ​ນ້ຳຂອງ.

ຄຳສຳຄັນ: ຜະລິດຜົນ​ດ້ານ​ສັດລ້ຽງ, ການ​​ດຳລົງ​ຊີວິດ​​ໃນ​ເຂດ​ພື້ນ​ທີ່​ສູງ, ການ​ວິ​ໄຈ​​ເຊີງ​ປະຕິບັດ​ການ, ກຸ້ມ​​ເຜົ່າ​ພັນ, ​ສາທາລະນະ​ລັດ​ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ.

 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Millar, J., Sengdala, B., & Stelling, A. (1). The Role of Livestock in Changing Upland Livelihoods in Northern Lao PDR: Facilitating Farmer Learning According to Ethnicity and Gender (บทบาทของปศุสัตว์ในการเปลี่ยนแปลงการดารงชีพบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: การส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเพศ). Journal of Mekong Societies, 7(1), 55-71. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/mekongjournal/article/view/6745
Section
Articles