Return to Article Details The Role of Livestock in Changing Upland Livelihoods in Northern Lao PDR: Facilitating Farmer Learning According to Ethnicity and Gender (บทบาทของปศุสัตว์ในการเปลี่ยนแปลงการดารงชีพบนพื้นที่สูงในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว: การส่งเสริมการเรียนรู้ของเกษตรกร ตามลักษณะของกลุ่มชาติพันธุ์หรือเพศ) Download Download PDF