ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ รายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยาจังหวัดสงขลา

  • วิชัย วงศ์สุวรรณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยา
Keywords: วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน, Lecture method with Graphic Organizer techniques and the contemporaryinformation, Achievement, Retention

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียน ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการใช้เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย 2) ศึกษาคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการใช้เทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรม การเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับการใช้เทคนิคกราฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหาดใหญ่ วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ที่เรียนรายวิชา ส 32102 เศรษฐศาสตร์ จำนวน 40 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยวงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test) แบบ dependent

ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย มีความคงทนในการเรียนรู้ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนแบบบรรยายร่วมกับเทคนิคกราฟฟิกและสารสนเทศร่วมสมัย ระดับคุณภาพมาก มีค่าเฉลี่ย 4.38 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63

 

Effects of Learning Management by using Lecture Method with Graphic Organizer Techniques and The Contemporary information on the Learning Achievement and Retention in Soc 32102 Economic of Mathayomsuksa 5 Student at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School Songkhla Province

The purposes of this research were : 1) to compare the learning achievementbefore and after studying by using Lecture Method with graphic organizer techniquesand the contemporary information 2) to study studentûs learning retention resultsfrom using Lecture Method with graphic organizer techniques and the contemporaryinformation and 3) to study the opinions of the student toward by using Lecture Methodwith graphic organizer techniques and the contemporary information. The sampleconsisted of 51 mathayomsuksa 5 students studying in the first semester of the 2014academic year at Hatyaiwittayalaisomboonkulkanya School. The research instrumentscomprised 1) learning management plans 2) a learning achievement test and 3) a scaleto assess the students opinions toward by Lecture Method with graphic organizertechniques and the contemporary information. The statistics used for data analysisincluded percentage, mean, standard deviation, t-test (dependent). The researchfindings were as follows: 1) the post-learning achievement scores by using lecture methodwith graphic organizer techniques and the contemporary information were significantlyhigher than their pre-learning counterparts at the .01 level, 2) the students learned byusing lecture method method with graphic organizer techniques and the contemporaryinformation had learning retention, 3) the opinions of the students by using lecture methodwith graphic organizer techniques and the contemporary information were found to be atthe high level (X = 4.38, S.D = 0.63).

Downloads

Download data is not yet available.