ผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้

  • อัศวิน หนูจ้อย สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่
  • ชไมพร ดิสถาพร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินครวิโรฒ
  • สนอง โลหิตวิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินครวิโรฒ
Keywords: ผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้, Community Leaders, Learning

Abstract

จุดมุ่งหมายในการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการการพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ 2) การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3) เพื่อประเมินผลการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Researh and Development) โดยคัดเลือกและจัดสนทนากลุ่ม (Focus group) ผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน และการพัฒนาผู้นำชุมชนอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 12 คน เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ จัดสร้างหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชน และดำเนินการทดลองหลักสูตรกับผู้ชุมชน กลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขตชุมชนกำลังพัฒนา ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 20 คน

ผลการวิจัยพบว่า

1. ศึกษาสภาพปัญหากระบวนการพัฒนาผู้นำชุมชนให้เป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่า การส่งเสริมกระบวนการพัฒนาชุมชน กลไกสำคัญคือ การสร้างผู้นำชุมชนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดต่อการพัฒนาและร่วมแก้ปัญหาชุมชน จากการศึกษาพบว่าการพัฒนาผู้นำชุมชนด้วยกระบวนการให้ให้การเรียนรู้เพื่อให้เป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นสิ่งสำคัญและเป็นความต้องการของชุมชน เพื่อให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจในการทำงาน มีคุณลักษณะความสามารถด้านทักษะและเจตคติในการทำงานที่ดี สามารถวิเคราะห์ปัญหาและเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ

2. การพัฒนาหลักสูตรเพื่อสร้างผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปรากฏผลดังนี้

2.1 ความสอดคล้องของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ค่าดัชนีความสอดคล้องของหลักสูตรมีค่าคะแนนมากกว่า 0.05 แสดงว่าองค์ประกอบของหลักสูตรมีความสอดคล้องในทุกประเด็น และหลักสูตรมีความสอดคล้องเป็นที่ยอมรับได้

2.2 การประเมินความเหมาะสมของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ รวมค่าคะแนนเฉลี่ย 4.23 ระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าหลักสูตรมีความเหมาะสม

3. การประเมินผลการเป็นผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้

3.1 ประเมินผลการวัดความรู้ความเข้าใจของผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า คะแนนความรู้ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ย 10.00 และหลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ย 14.50 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทำให้ผู้นำชุมชนมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น

3.2 การประเมินผลการวัดความสามารถด้านทักษะการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ดำเนินการประเมินหลังการฝึกอบรม พบว่า ผลการประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.90–4.80 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทำให้ผู้นำชุมชนมีความสามารถด้านทักษะมากขึ้น

3.3 การประเมินผลการวัดความสามารถด้านเจตคติการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า ผลการเปรียบเทียบเจตคติของผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ย 4.08 และหลังการฝึกอบรมคะแนนเฉลี่ย 4.52 แสดงว่าคะแนนเฉลี่ยด้านเจตคติหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 แสดงว่าหลักสูตรการพัฒนาผู้นำชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทำให้ผู้นำชุมชนมีความสามารถด้านเจตคติดีขึ้น

 

LEARNING COMMUNITY LEARDER

The purposes of this research are to: 1) study the problems of the developmentprocess of community leaders for being the leaning community leaders, 2) develop thecourse to produce the community leaders for being the learning community leaders,and 3) evaluate being learning community learders. This study is the research anddevelopment by selecting 12 community leaders who are accepted throughout thecountry and academic expert who understand the performance of communitydevelopment and community leader development by purposive sampling. The focus groupis held to find the guidelines of community leader development for being the learningcommunity leaders, create the course of community leader development, and try out thecourse with the leaders in the developing communities by purposive sampling.

The findings showed that:

1. The promotion of community development process is to produce thecommunity leaders to participate in the responsibilities and solve problems in thecommunities. The community leader development by using the learning process isimportant. It is the need of the community to make the leaders understand how to work.They have characteristics, skills and good attidutes and can analyze the problems. Theyalso participate in their perfomance effectively.

2. The course development to produce the community leaders is the following.

2.1 The IOC of the course is higher than 0.05. It shows that the elements ofthe course are consistent with all aspects and acceptable.

2.2 The average of the suitability of the course is 4.23. It shows that thecourse is appropriate at a high level.

3. The evaluation of the learning community leaders is the following.

3.1 The average of the pretest is 10.00 and the average of the post is 14.50.This means that the average after the training is higher and different at the significantlevel of 0.05. It shows that the course of community leader development can make theleaders get knowledge and understand more.

3.2 The average of skills of the community leaders is 3.90-4.80. Theevaluation is at the highest level. This means that the course of community leaderdevelopment can make the leaders get higher skills.

3.3 The average of attitudes of the learning community leaders beforetraining is 4.08 and the average after training is 4.52. The average after training is higherthan before training and is different at the significant level of 0.05. This shows that thecourse of community leader development can make the leaders get better attitudes.

Downloads

Download data is not yet available.