การจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์

  • สาวิตรี สิทธิชัยกานต์ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
Keywords: ธรรมชาติวิทยาศาสตร์, การจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์, The Nature of Science, The Learning Management Integrated Nature ofScience

Abstract

ธรรมชาติวิทยาศาสตร์เป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนวิทยาศาสตร์จะต้องมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์เข้าไปในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ได้ทุกๆด้าน ดังนั้นบทความนี้จึงขออธิบายและขยายความแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้บูรณาการธรรมชาติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้สอนหรือนักการศึกษาวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจและนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ต่อไป

 

The Learning Management of The Integrated Nature of Science

The nature of science (NOS) is a central goal of science education. Scienceteachers should be provided with abilities to integrated nature of science in learningmanagement in order to the learner have to comprehensive in science. Therefore, theobjective of this article are clarify and explain integrated nature of science in learningmanagement for both science teacher and science teacher educators which can help themapply in teaching NOS in classroom settings.

Downloads

Download data is not yet available.