การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีในการสอนวิทยาศาสตร์

  • จุฬารัตน์ ธรรมประทีป สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Keywords: ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี, การสอนวิทยาศาสตร์, Technological Pedagogical Content Knowledge, Science teaching

Abstract

ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี (Technological pedagogical content knowledge : TPACK or TPCK) เป็นกรอบแนวคิดที่สำคัญต่อการพัฒนาครูมืออาชีพ TPACK หมายถึงการนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและความสามารถในการบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปกับความรู้ด้านการสอนในเนื้อหาวิชาเฉพาะในปฏิบัติการสอนของครู ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพนอกจากครูวิทยาศาสตร์ต้องมีความรู้ในเนื้อหาวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องแล้วครูวิทยาศาสตร์ต้องสามารถนำความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี ศาสตร์การสอน และแนวคิด ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ บทความนี้จะอธิบายกรอบแนวคิดของความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยี รูปแบบของการพัฒนา TPACK ในการสอนวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งยกตัวอย่างและวิเคราะห์กิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีการบูรณาการเทคโนโลยีในประเด็นของการถ่ายทอดความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีของครูในการออกแบบกิจกรรมการสอนวิทยาศาสตร์

 

Developing Technological Pedagogical Content Knowledge in Science Teaching

Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK or TPCK) is an important conceptual framework to develop teacher professional skills. TPACK is to integrate knowledge and ability about technology with pedagogy content knowledge for effective teaching. To teaching science efficiently, not only teachers must have scientific  concepts, but also they must be able to apply technological knowledge and pedagogy into teaching and learning science activities to develop students to meet the goals of the science curriculum. This article presents conceptual framework of TPACK, model for developing TPACK in science teaching as well as analyses and gives an example of a science teaching activity with technology integration in terms of transferring TPACK of teachers to design their activity.

Downloads

Download data is not yet available.