การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

-

Authors

  • สมบูรณ์ บูรศิริรักษ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Keywords:

Indicators Academic Leadership, School Administrators

Abstract

This research aims to 1) develop indicators of academic leadership of school administrators under the Office for the Non-Formal and Informal Education Institution and 2) test the consistency of the academic leadership indicators of the school administrators Under the Office for the Non-Formal and Informal Education Institution. Developed with empirical data. There are two phases of conducting research. First phase Develop indicators of academic leadership of school administrators by analyzing theoretical documents and Interviews with qualified persons to frame the indicator concept. Outline the indicator check   for content validity. The second phase is Test the consistency of the academic leadership indicators of the school administrators to the empirical data. The sample group was school administrators 496 people. The research

tool was a questionnaire. The data was analyzed using a confirmation element analysis. The results of the research were as follows:

  1. Indicators of academic leadership of school administrators for under the Office for the Non-Formal and Informal Education Institution. It has developed a total of 75 indicators. Include 17 indicators to determine the direction of operation of the school. 22 indicators of curriculum management and teaching. 19 indicators of promoting a learning atmosphere and 17 indicators of teacher professional development and educational personnel.

     2. Indicators of academic leadership of the school administrators under the Office for the Non-Formal and Informal Education Institution. The 75 indicators developed were consistent with empirical data. (Chi-square = 31.18, df = 33, P = 0.557, GFI = 0.99, AGFI = 0.97 and RMSEA = 0.000).

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). การประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักงาน กศน. กรุงเทพมหานคร วันศุกร์
ที่ 7 มีนาคม 2551 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร 1. กรุงเทพฯ : ถ่ายเอกสาร
ไกศิษฏ์ เปลรินทร์. (2552, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 5(2): 56-67.
ธีระ รุญเจริญ. (2549). ความเป็นมืออาชีพของผู้บริหารสถานศึกษา : สภาพปัญหา ความจำเป็นและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง.
นาวา สุขรมย์. (2550), ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการสอน ของครูโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 2 วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์ มหาบัณฑิต. (การบริหารการศึกษา). อุดรธานี : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี. ถ่ายเอกสาร.
บุญนาค ทับทิมไทย. (2557). การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการพัฒนาวิชาชีพของครู
โรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เขตราชเทวี. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย. (2549). หลักการและการใช้สถิติวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล. พิมพ์ครั้งที่ 3. สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์.
วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร. (2556, ตุลาคม-ธันวาคม). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน. วารสารสุทธิปริทัศน์. 27(84): 7-27.
ศุภมาส อังศุโชติและคณะ. (2552). สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์: เทคนิคการใช้
โปรแกรม LISREL. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: เจริญดีมั่งคงการพิมพ์.
สนั่น ใจโชติ. (2560, มกราคม-เมษายน). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ. วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา. 11(1): 229-241.
สมาน อัศวภูมิ. (2549). เส้นทางสู่คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา. อุบลราชธานี : คณะครุศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี.
สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์. (2556, เมษายน-กันยายน). ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.
วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา. 7(2): 1-8.
สุดารัตน์ แก้วเก้า (2559, กรกฎาคม-ธันวาคม). การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับมัธยมศึกษา. วารสารนาคบุตรปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.
8(2): 124-138.
สำนักงาน กศน. (2552). คู่มือการดำเนินงาน กศน.ตำบล. กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน. (2546). การศึกษานอกโรงเรียน : การประกันโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต สำหรับประชาชนที่อยู่นอกโรงเรียน. กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2549). ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการศึกษาไทย (Roadmap) พ.ศ. 2548-2551. พิมพ์ ครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟิค.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552). สรุปผลการดำเนินงาน 9 ปี ของการปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542-2551). พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. (2545). รายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาในวาระ ครบรอบ 5 ปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้ง แอนต์พับลิชชิ่ง.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2550). รายงานการสังเคราะห์สภาวการณ์และปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ไทย. กรุงเทพฯ : วี.ที.ซี.คอมมิวนิเคชั่น.
อัจฉรา นิยมาภา (2561, มกราคม-เมษายน). การพัฒนาตัวชี้วัดสมรรถนะภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดกรุงเทพมหานคร. สักทอง : วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.). 24(1): 50-63.
Duke, L. Daniel. (1987). School Leadership and Instructional Improvement. New York: Random House.
Greenfield, Davis. (1989). Effective Schools and Effective Teachers. Boston: Allyn and Bacon.
Glickman, D. Carl; & Others. (1998). Supervision of Instructional: Developmental approach (4th ed). Boston:
Allyn & Bacon A Viacom Company.
Goldharmer, R., & others. (1980). Clinical Supervision: Special Methods for the Supervision of Teacher.
New York: Wiley.

Downloads

Published

2021-12-08