การพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านการวิจัยสำหรับนักศึกษาครู: การวิจัยผสานวิธี

Authors

  • วราพร เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Keywords:

Research self-efficacy, Research self-efficacy Scale for pre-service teachers

Abstract

The objectives of this research were to develop the Research Self-Efficacy Scale (RSES) for pre-service teachers by using mixed methods research, and to validate the discriminant index, the reliability and the construct validity of the scale. A total of 832 pre-service teachers in year 4 (5 years program) from 14 universities around Thailand were sample and selected by multistage random sampling. They responded to The RSES as rating scale contains 11–points in all of 25 items. The data were analyzed by descriptive statistic, the Index of consistency, the Pearson’s product moment correlation, the Cronbach’s alpha coefficients, exploratory factor analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) by the Mplus 8.3.

            The results founded that; 1) the discriminant index of RSESS varied from 0.658–0.850, Cronbach’s alpha coefficients at 0.975 and EFA was found that 3 factors and 25 indicators. 2) The CFA of RSESS fit quite well with empirical data set (c2/= 2.24, CFI = 0.984, TLI = 0.981, RMSEA = 0.039 and SRMR =0.021).

Downloads

Download data is not yet available.

References

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2555). การใช้ SPSS เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล. [ออนไลน์]. ได้จาก
https://home.kku.ac.th/somphu/236402/spss/spss.htm [สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564]
นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542). โมเดลลิสเรลซ สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.
. (2552). เอกสารประกอบการบรรยาย ในการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนานักวิจัย ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนาพหุดัชนีทางจิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาจิตด้วยนิทาน (ครั้งที่ 1)
โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 22-25 เมษายน 2552 ณ โรงแรมระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง.
วราพร เอราวรรณ์. (2553). การพัฒนาแบบวัดภูมิต้านทานทางอารมณ์และจิตใจเชิงสถานการณ์ สำหรับนักศึกษาปริญญาบัณฑิต โดย
ใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง การสัมภาษณ์แบบ MMI และการวิเคราะห์พหุลักษณะ-พหุวิธี 2 ระดับ. วิทยานิพนธ์ปริญญา
ดุษฎีบัณฑิต, สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Addison, H, P,. (1992). The construction and validation of a scale to measure the research self-efficacy of
undergraduate students. Dissertation of the Doctor of Philosophy degree, The University of Iowa, USA.
Amir Tiyuri, Behzad Saberi, Mohammadreza Miril, Ehsan Shahrestanaki, Beyram Bibi Bayat, Hamid Salehiniya. (2018).
Research self‑efficacy and its relationship with academic performance in postgraduate students of Tehran
University of Medical Sciences in 2016. Journal of Education and Health Promotion. Vol 7: 1-6.
Aylin, Sevimel, & Gonca Subasi, 2018). The Factors Affecting Teacher Efficacy Perceptions of Turkish Pre-Service English Language Teachers. The Journal of Language Teaching and Learning, (1), 1-17
Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: W. H. Freeman.
Bakar, A.R., Mohamed, S., and Zakaria, N.S., (2012). They are Trended to Teach, but How Confident are They? A Study of Student Teachers’ Sense of Efficacy, Journal of Social Sciences, 8 (4), 497-504.
Battersby, S. (2015). The Culture of Professional Learning Communities and Connections to Improve Teacher Efficacy and Support Student Learning. ARTS EDUCATION POLICY REVIEW, 116, 22–29
Beason. T. S., (2018). The relation of racial/ethnic idendity and sense of community to depression symptoms,
research self efficacy, and science identity among undergraduate STEM scholars. Dissertation Doctor of
Philosophy.submitted to the Faculty of the Graduate School of the University of Maryland, Baltimore
Bierer, S.B., Prayson, R.A., Dannefer, E.F. (2015). Association of Research Self-Efficacy with Medical
Student Career Interests, Specialization, and Scholarship: A Case Study. Adv in Health Sci
Educ, (20):339–354.
Bishop,M., Bieschke,K.J.,and Garcia,V.L. (1993).Prediction of Research Self-Efficacy and Future
Research Involvement. A paper presented at the meeting of the American Psychological Association,
Toronto, Canada, August1993.
Burke. K. (2018). Undergraduate research training environments: Impact on research self- efficacy, perceived utility
of research, and willingness to engage in research post- graduation. A thesis, MASTER OF SCIENCE, Iowa
State University, Ames, Iowa
Chong. R.C., (2018). The relationships of social cognitive career theory factors and cybersecurity research self-
efficacy. Dissertation Doctor of Philosophy. Department of Computer & Information Technology, West
Lafayette, Indiana
Creswell, J.W. (2014). Research Design. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J.W., & Plano Clark, V.L. (2007). Mixed Method Research. Thousand Oaks, CA: Sage.
Creswell, J.W., Plano Clark, V.L., Gutmann, M., & Hanson, W. (2003). Advanced Mixed Methods Design. Thousand
Oaks, CA: Sage.
Knight D. E., (2012). Examining the Role of Research Mentoring in Predicting Research Self-Efficacy among Minority
Professional Students. Dissertation, Degree of Doctor of Philosophy, Faculty of The Graduate College,
Department of Counselor Education and Counseling Psychology Western Michigan University, Kalamazoo,
Michigan.
Ngidi, D.P., & Ngidi, S.A., (2019). Determination of Factors Influencing Pre-Service Teachers’ Sense of Self-Efficacy. South African Journal of Higher Education, 33(5), 98-111.
Erawan, P. (2010). A Comparison of Teaching Efficacy, Commitment to Teaching Profession and Satisfaction with Program Effectiveness of Teacher Students Under the 5 Year-Program Curriculum and Those Under the 4+1 Year-Program Curriculum. European Journal of Social Sciences, 14(2).
Gavora, P. (2010). Slovak Pre-Service Teacher Self-Efficacy: Theoretical and Research Considerations. The New Educational Review, 21(2), 17-30.
Hair, J. F., Anderson, R. E., Tathan, R.L., & Black, W. C., (1998). Multivariate Data Analysis. 5th ed.
New York: Pearson.
Holmquist-Jhonson, H, R,.(2009). Master’s of Social Work Students’ Research Self-Efficacy, Attitude,
and Knowledge across the Foundation Year. Dissertation Doctor of Philosophy. Colorado State University.
Hoyle, R, H., Harris, M, J., Judd, C, M,. (2002). Research Method in Social Relations. (7th edition). USA.
Kerlinger, F. N. and Lee, H.B. (2000). Foundations of behavioral research (4th edition). Singapore: Wadsworth.
Kline, Rex B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Fourth Edition. New York: The Guilford
Press.
Martinez, R.S. (2003). Impact of a Graduate Class on Attitudes toward Inclusion, Perceived Teaching Efficacy and Knowledge about Adapting Instruction for Children with Disabilities in Inclusive Settings. Teacher Development, 7(3), 473-493.
McLeod, S. A. (2014). The interview method. Retrieved from https://www.simplypsychology.org/interviews.html
Mildred S. D,. (2017). Counseling Students’ Research Self-Efficacy, Attitudes toward, and Interest in Research: An
Investigation of Potential Predictors, Perception of the Research Training Environment and the personality
Trait Openness. Dissertation Doctor of Philosophy. Ph.D. in Clinical Counseling. Trevecca Nazarene
University.
MoRSES, J.M. (1991). Approaches to qualitative-quantitative methodological triangulation. Nursing Research. 40, 120-
130.
Morgan, D.L. (1998). Practical strategies for combining qualitative and quantitative method: Applications to health
research. Qualitative Health Research. 8(3), 362-376.
Muthen, L.K. & Muthen, B.O., (2017). Mplus User’s Guide. Eighth Edition. Los Angeles, CA: Muthén & Muthén
Nazari, N., & Mohammad Reza Salahshoor & Gülcan Demir Özdenk & Alireza Zangeneh & Javad Yoosefi Lebni &
Sahar Foroughinia & Neda Kianipour & Esmaeil Fattahi & Seyyed Amar Azizi & Arash Ziapour1 (2020). A
study of the components of research self-efficacy in postgraduate students at Kermanshah University of
Medical Sciences in 2018. Journal of Public Health: From Theory to Practice, Retrieved January 3, 2021,
from https://doi.org/10.1007/s10389-020-01194-2.
Nicola, A.M,. (2019). An Experimental Study of Research Self-Efficacy in Master’s Students. Dissertation Doctor of
Philosophy. Counselor Education and Supervision, Old Dominion University.
Odaci, H. (2013). The Role of Computer Self-efficacy, Self-esteem, and Subjective Well-being in Predicting Research
Self-efficacy Among Postgraduate Students. Asia-Pacific Edu Res. 22(4):399–406
Phillips, J. C., & Russell, R. K. (1994). Research Self-Efficacy, the Research Training Environment, and Research
Productivity among Graduate Students in Counseling Psychology. The Counseling Psychologist, 22, 628–
641.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2010). A beginner’s guide to structure equation modeling. 3rd ed. New York:
Taylor and Francis Group.
Yu, C.-Y., & Muthén, B. (2002). Evaluating Cutoff Criteria of Model Fit Indices for Latent Variable Models with Binary and Continuous Outcomes. Dissertation Doctor of Philosophy in Education, University of California

Downloads

Published

2021-12-08