การวิเคราะห์องค์ประกอบทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

Authors

  • จิตรา ดุษฎีเมธา
  • สุเมษย์ หนกหลัง
  • สุธี สุนทรชัย

Keywords:

Positive Psychological Capital, Confirmatory Factor Analysis, Village Health Volunteer

Abstract

The objective of this research was to analyse Comfimatory Factor Analysis of positive psychological capital of village health volunteer.  The data was collected from sample group, 403 village health volunteers by stratified sampling.  The instrument used in this study was the 5 rating scale qustionaire, composed of 21 items, factoring item discrimination between .296-.659 and the reliability .913. Analyzing data by Comfimatory Factor analysis model technique, the result showed that positive psychological capital of village health volunteer model was congruence with empirical data (Chi-Square =  238.81, df 138 p-value =  .00000, Chi-Square / df = 1.73; RMSEA = .043; RMR = .025 ;SRMR = .041; CFI= .99; GFI = .94; AGFI = .91; CN = 297.33 ).  There were 4 main factors of positive psychological capital involved; Self- efficacy, Optimistic, Hope, and Resilence.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กุลชญา ลอยหา, เด่นดวงดี ศรีสุระ, มณฑิชา รักศิลป์, ชนฏ์พงศ์ เคลือศิริ, ภัทรภร เจริญบุตร, รมณียากร มูลสิน, สุชาดา นาสา, จำลอง วงศ์ประเสริฐ. (2560). การเสริมสร้างศักยภาพบทบาทของนักจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตตำบลบุเปือย อำเภอน้ำยืน
จังหวัดอุบลราชธานี. วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น, 24(1), 1-13.
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (2554). คู่มือ อสม.ยุคใหม่. กรุงเทพ: ชุมชุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.
กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กระทรวงสาธารณสุข (2557). หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามช่วงวัย ปีพุทธศักราช 2557. สืบค้น 8 พฤษภาคม 2561, จาก
http://phc.moph.go.th/www_hss/data_center/ifm_mod/nw/1600544070_VHVs57.pdf
ปรางค์ จักรไชย, อภิชัย คุณีพงษ์ และวรเดช ช้างแก้ว. (2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในทีมหมอครอบครัว จังหวัดปทุมธานี. วารสารพยาบาลสาธารณสุข, 31(1)16-28.
Abbas, M., Raja, U., Darr, W. & Bouckenooghe, D. (2014), “Combined effects of perceived politics and psychological capital on job satisfaction, turnover intentions, and performance”, Journal of Management, 40(7), 1813-1830.
Laschinger, H. K. S., & Fida, R. (2014). New nurses’ burnout and workplace wellbeing: The influence of authentic leadership and psychological capital. Burnout Research 1(1), 19-28. https://doi.org/10.1016/j.burn.2014.03.002
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007). Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x
Nakamura, J, Csikszentmihalyi, M. (2009). Flow theory and research. In Lopaz, S.J., Snyder, C.R. (Eds.), Oxford handbook of positive psychology (pp.195-206). New York: Oxford University Press.
Rand, K.L., & Cheavens, J.S. (2014). Hope theory. In Lopaz, S.J., Snyder, C.R. (Eds.), The Oxford handbook of positive psychology (pp. 323-334). West Sussex: WILEY Blackwell.
Schumacker, R. E. & Lomax, R. G., (2010). A beginner’s guide to structural equation modeling. (3rd ed.). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Singh, S., & Mansi. (2009). Psychological capital as predictor of psychological well being. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(2), 233-238.
World Health Organization. (2020). The Ministry of Public Health and the World Health Organization Review Thailand’s COVID-19 Response. Retrieved October 17, 2020 from https://www.who.int/thailand/news/detail/14-10-2020-Thailand-IAR-COVID19
Xanthopoulou, D., Bakker, A.B., Demerouti, E. and Schaufeli, W.B. (2011), "A diary study on the happy worker: How job resources relate to positive emotions and personal resources". European Journal of Work and Organizational Psychology, 21(4), 489-517.
Youssef, C.M. & Luthans, F. (2007). Positive organizational behavior in the workplace: The impact of hope, optimism, and resilience. Journal of Management, 33 (5), 774-800.

Downloads

Published

2021-12-08