การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในเนื้อหาสถิติของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Authors

  • เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร

Keywords:

Mathematical concepts, Mathematical misconceptions, Statistics

Abstract

The purpose of the study was to study mathematical concepts and misconceptions about statistic of students’ mathematics major undergraduate Faculty of Education, Burapha University.  The research populations were 143 of first year to fifth year students majoring in mathematics at Faculty of Education, Burapha University.  The research instruments were a test of mathematical concepts having a reliability of 0.845, a form of  mathematical  misconceptions and an interview.  The overall research findings revealed that: 1) The mathematical concepts about statistic of students’ mathematics major undergraduate were mostly classified into group three (37.31%).  That is the students were able to answer the questions correctly but they raised mathematical concepts with unclear explanation to support their answer.  and  2) The mathematical misconceptions about statistic of students’ mathematics major undergraduate were three categories as follows: problem interpretation, use of theories, formulas, laws, definitions, properties and calculation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

นวพล นนทภา. (2560). การพัฒนากลวิธีในการแก้ไขมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางระบบจำนวน
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม.
รามนรี ภูดีบุตร สมทรง สุวพานิช และนิราศ จันทรจิตร. (2557). การพัฒนากรอบแนวคิดของการ
คิดเชิงสถิติ. ว.มรม.(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), 8(1), 223-237.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2546). การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนใน
วิชาคณิตศาสตร์. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร. (2557). การศึกษามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์. ชลบุรี:
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ. (2563). ประกาศและรายงานผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปี 2559-2561. สืบค้น 18 เมษายน 2563, จาก
http://www.niets.or.th.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2555). คณิตศาสตร์มืออาชีพ เส้นทางสู่ความสำเร็จ.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท 3-คิว มีเดีย จำกัด.
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2563). รายงานผลการวิจัยโครงการ TIMSS 2015.
สืบค้น 18 เมษายน 2563, จาก http://www.ipst.ac.th.
อัมพร ม้าคนอง. (2545). ความรู้ทางคณิตศาสตร์ของนิสิตวิชาเอกคณิตศาสตร์. คณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อัมพร ม้าคนอง. (2552). การพัฒนามโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้โมเดลการได้มาซึ่งมโนทัศน์และ
คำถามระดับสูง. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Brown, D.V. (1992). Using Examples and Analogies to Remediate Misconceptions in
Physics: Factors Influencing Conceptual Change. Journal of Research in Science and Teaching, 29, 17-34.
Garfield, J. & Ben-Zvi. (2009). Helping students develop statistical reasoning:
Implementing a statistical reasoning learning environment. Teaching Statistics,
31(3), 72-79.
Maryati, I. and Priatna, N. (2018). Analysis of statistical misconception in terms of
statistical reasoning. Journal of Physics: Conference Series1013 012206
National Council of Teachers of Mathematics. (1989). Curriculum and Evaluation
Standards for School Mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Downloads

Published

2021-12-08