สมรรถนะการจัดการสุขภาวะชุมชนของบัณฑิตพยาบาล: แนวคิดการพัฒนา

Authors

  • ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก
  • ศุกร์ใจ เจริญสุข

Keywords:

Community health management, Nursing education, Nursing graduate, Competency

Abstract

The proposes of this article are to present the importance and necessary of community health management, to provide definition, component, and concept of community health management competencies, and to propose nursing educational management concept to promote community health management competency of nursing graduates in order to be able to implement with health care provider team to manage community health throughout primary, secondary, and tertiary care seamlessly.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2561). แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข (พ.ศ. 2560-2579). ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2. สืบค้น 1 สิงหาคม 2563 จากhttps://drive.google.com/file/d/1kgzNKGmw5yqxyhXWFu0mUSTnWckTuu-g/view
โครงการจัดตั้งคณะพยาบาล. (2562). แผนยุทธศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2563-2567. นนทบุรี: สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ชลธิชา แก้วอนุชิต. (2556). แนวคิดปัจจัยกำหนดสุขภาพและปัจจัยกำหนดสังคมทางสุขภาพภายใต้ระบบสุขภาพโลกและประเทศไทย: Health Determinants and Social Determinants of Health under Global and Thai Health System. Journal of Nursing Science & Health, 36(1): 123-131.
ทัศนีย์ ญาณะ และพฤกษา บุกบุญ. (2556). ระบบสุขภาพชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน. กรุงเทพ: สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (สพช.)
ประเวศ วะสี. (2549). การพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน: สุขภาวะชุมชนเป็นรากฐานของสุขภาวะทั้งมวล. กรุงเทพ: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
ปราณี อ่อนศรี. (2557). จิตตปัญญาศึกษา: การศึกษาเพื่อการพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21. วารสารพยาบาลทหารบก. 15(1): 7-11.
วิจารณ์ พานิช. (2558). ‘เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง’ Transformative Learning. กรุงเทพ: มูลนิธิสยามกัมมาจล.
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. (2563). แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สืบค้น 1 ตุลาคม 2563
จาก https://bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/files/plan_ops64.pdf
สิรินาฎ ศิริสุนทร. (2562). พยาบาลผู้จัดการระบบการดูแลสุขภาพ. นนทบุรี: สภาการพยาบาล
สุพัตรา ศรีวนิชชากร, ทัศนีย์ ญาณะและพฤกษา บุกบุญ. (2556). สมรรถนะหลักและบทบาทของบุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ. นครปฐม: สำนักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล.
สุภาพร คชารัตน์. (2560). จาก “สุขภาพ” สู่ “สุขภาวะ”: การปฏิรูประบบสุขภาพของวงการสาธารณสุขไทย: From “Health” to “Well-being”: The Heath System Reform of Thailand Public Health. Veridian E-Journal, Silpakorn University, 10(2): 2803-2819.
สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ. (2557). เอกสารประกอบการการบรรยาย ประสบการณ์ร่วมเรียนรู้กับ LCCs& LTs: ความเหมือนที่แตกต่าง. การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการการเสริมสมรรถนะการบริหารจัดการระบบสุขภาพอำเภอ(district Health Management Learning-DHML). โรงแรม Amari Don Muang Airport Bangkok. สืบค้น 1 พฤศจิกายน 2562
จาก https://www.slideshare.net/AuampornJunthong/lcctournew26-nov2014-dhml.
Campbell, L.A., Harmon, M.J. & Joyce, B.L. (2019). Quad Council Coalition community/public health nursing competencies: Building consensus through collaboration. Public Health Nursing, 37(1): 96-112.
Community Health Nurse of Canada. (2010). Public Health Nursing Discipline Specific Competencies Version 1.0. Retrieved October 24, 2019 from https://www.chnc.ca/en/competencies.
Innovative Solutions Health Plus and Underwood & Associates. (2009). The Public Health Nursing Discipline Specific Competencies Version 1.0 A report for The Community Health Nurses Association of Canada. Retrieved November 1, 2019 from https://www.chnc.ca/en/membership/documents/loadDocument?id=505&download=1#upload/membership/document/2016-07/phncompetenciesfinalreportmarch312009.pdf.
Keerati Kitreerawutiwong, Chanaphol Sriruecha2 and Wongsa Laohasiriwong (2015). Development of the competency scale for primary care managers in Thailand: Scale development. BMC Family Practice, 16(174): 1-9.
Kolb, A.Y. and Kolb, David. D.A. (2005). Learning Styles and Learning Spaces: Enhancing Experiential Learning in Higher Education. Academy of Management Learning & Education, 4(2): 193-212.
Quad Council Coalition (QCC) of Public Health Nursing. (2020). Community/Public Health Nursing [C/PHN] Competencies (Quad Council Coalition, 2018). Retrieved March 10, 2020 from
WHO. (2011). Closing the gap: Policy into practice on social determinants of health. World Conference on Social Determinants of Health. Retrieved November 1, 2019 from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44731/9789241502405_eng.pdf
WHO. (2006). Constitution of the World Health Organization. Basic Documents, Forty-fifth edition. Retrieved October 1, 2019 from https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf

Downloads

Published

2021-12-08