การเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในยุคดิจิทัล

Authors

  • บุบผา เมฆศรีทองคำ
  • อรอุมา เจริญสุข
  • กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์
  • มยุรี เสือคำราม

Keywords:

Quality of curriculum, Effectiveness of curriculum, Communication Arts Curriculum in digital era

Abstract

The objectives of this research plan were: 1) to create the lessons for producing graduates of the Communication Arts curriculum in digital era based on the curriculum of foreign universities and quality Thai universities, and 2) to draft the curriculum as well as to study quality and effectiveness of the Communication Arts curriculum in digital era. The research process was presented into two parts. Part 1 comprised the creation of the lessons for producing graduates of the Communication Arts curriculum in digital era based on the curriculum of foreign universities and quality Thai universities, in which data was analyzed by the content analysis technique, and Part 2 comprised drafting of the curriculum together with studying quality and effectiveness of the Communication Arts curriculum in digital era, of which the process was divided into three stages. Stage 1 was the drafting of the Communication Arts curriculum in digital era, in which research results obtained from the plan-based research objective 1 were used as data for drafting the Communication Arts curriculum in digital era. Stage 2 was the study of quality of the Communication Arts curriculum in digital era by considering appropriateness and congruence of the Communication Arts curriculum in digital era. The research instruments comprised 1) a form for assessing appropriateness of the Communication Arts curriculum in digital era of which data was analyzed by using fundamental statistics such as mean value and standard deviation, and 2) a form for assessing congruence of the Communication Arts curriculum in digital era, which was then analyzed by using the Item-Objective Congruence (IOC) Index. Finally, Stage 3 was the study of effectiveness of the Communication Arts curriculum in digital era in which research instrument included a form for assessing the effectiveness of the Communication Arts curriculum in digital era in which data was analyzed by using the content analysis technique.

Research results found that:

                1. The lessons for producing graduates of the Communication Arts curriculum in digital era based on the curriculum of foreign universities and quality Thai universities involved with core essences in the aspect of (a) the curriculum documents comprising lessons of curriculum’s philosophy and lessons on curriculum’s objectives, and (b) the curriculum management comprising lessons on students’ qualification, lessons on students’ required characteristics, lessons on curriculum and instructors, lessons on development of knowledge and skills for instructors, lessons on provision of consultancy and learning support for students, lessons on the

management of teaching and learning resources, lessons on specifying numbers of student intakes, and lessons on curriculum’s requirements for graduation.

  1. The Communication Arts curriculum in digital era that was drafted as an interdisciplinary curriculum, which emphasized the study that enhances competency in every subject in the module and curriculum’s content is module-based. The drafted curriculum was divided into two sections. In Section 1, the essence of the curriculum in digital era was consisted of (a) necessity of the curriculum development and its significance, (b) curriculum’s philosophy, (c) curriculum’s objectives, and (d) curriculum’s modules. In Section 2, the essence of the management of the curriculum in digital era was consisted of (a) the management related to students, (b) the management related to the curriculum, (c) the management related to instructors, and (d) the management related to teaching and learning resources.
  2. The drafted Communication Arts curriculum in digital era had quality in all components of the curriculum, with high level of appropriateness, of which mean values were between 4.35-4.50, and all curriculum’s components were in congruence, with IOC indices between 0.65 - 1.00.
  3. The drafted Communication Arts curriculum in digital era had effectiveness, in the aspect of the curriculum’s content, in overall of curriculum’s modules, and each subject in compulsory modules, core modules, and optional modules, and in the aspect of teaching and learning activities and evaluation of the compulsory modules, core modules, and optional modules.

Downloads

Download data is not yet available.

References

กรมวิชาการ, กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.
ฉันทนา ปาปัดถา. (2561). การสังเคราะห์คุณลักษณะของนักสื่อสารมวลชนดิจิทัลตามกรอบสมรรถนะบุคคล. วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 26(52), 143-165.
ณัฐพงศ์ชัย ไทรพงษ์พันธุ์. (2557). การพัฒนาหลักสูตร. ราชบุรี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง.
ธวัชชัย สุขสีดา. (2561). นิเทศศาสตร์แนวดิจิทัล ยุค THAILAND 4.0 เน้นเทคโนโลยี ไอที ดิจิทัล และความคิดสร้างสรรค์เป็นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. สืบค้น 26 มีนาคม 2562, จาก https://blog.dpu.ac.th/ajtonrak/index.php/2018/04/18/thailand4/
ธํารง บัวศรี. (2542). ทฤษฎีหลักสูตร: การออกแบบและการพัฒนา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ธนชัชการพิมพ์.
บุญเลี้ยง ทุมทอง. (2554). การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์. (2553). การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด.
รุจิร์ ภู่สาระ. (2545). การพัฒนาหลักสูตร: ตามแนวปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพฯ: บุ๊คพอยท์.
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: บริษัท อาร์ แอนด์ ปริ้นท์ จำกัด.
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย. (2562). ภูมิทัศน์สื่อเปลี่ยน สถาบันอุดมศึกษา-คณาจารย์ไม่ปรับก็อาจถูกทิ้งไว้
ข้างหลัง. ใน  นิเทศศาสตร์ Never Die. กรุงเทพฯ: สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย.
สุธาสินี นิรัตติมานนท์. (2560). การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 13(2), 204-226. สืบค้น 2
มีนาคม 2561, จาก http://webportal.pkru.ac.th.data_journals/f757b399e9ebe3f8d217f58516120f57/9108b882771ca823e8f7a1a9d7237f90.pdf
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. กรุงเทพฯ: ภาพพิมพ์.
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2560). แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579. สืบค้น 23 พฤษภาคม 2561, จาก ้
http://www.lampang.go.th/public60/EducationPlan2.pdf
Afsahi, S. E. (2016). The role of evaluation in curriculum design. Retrieved March 15, 2017, from http://www.
researchgate.net/publication/332102356_Teachers'_Roles_in_Curriculum_Design
Ally, M. (2019). Competency profile of the digital and online teacher in future education. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 20(2), 302-318. Retrieved February 9, 2020, from https://
media.proquest.com/media/hms.PFT/1/xIuoA?s=07n8dpXFvQDzMy7%2B3%2Ft6bo2PY7s%3D
Bates, A. W. (2015). Teaching in a digital age. Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0. Retrieved March 25, 2017, from
http://tecfa.unige.ch/guides/e-books/Bates-Teaching-in-a-Digital-Age-compressed.pdf
Bell, M., Cordingley, P., & Goodchild, L. (2007). Map of research reviews QCA building the evidence base project: September 2007-March 2011.
Retrieved August 15, 2017, from http://www.Curee.co.uk/files/publication/1246463289/Practitioner_Summary_of_Map.pdf
Bok, D. (2017). Improving the quality of education. Retrieved April 22, 2018, from https://www.insidehighered.
com/views/2017/09/21/how-improve-quality-higher-education-essay
Boldrino, S., & Zach, R. (2012). What constitutes a good curriculum? Retrieved August 11, 2017, from
http://www.dieangewandte.at/jart/prj3/angewandte-2016/data/uploads/UQE/Q_Curricula_E.pdf
Bushway, D. (2017). Competence-based education: A policy primer. U.S. Department of Education. Retrieved May 11, 2018, from https://www.whiteboardadvisors.com/sites/default/files/Competency-Based%20Education.pdf
Foote, K. (2017). 20 Journalism education’s first century: Markers of progress. In Robyn S. G. & Elanie S. (Eds). Global Journalism Education in the 21st
Century: Challenges and Innovations (pp. 429-455). Berkeley, CA: Regent Press.
Irani, Z. (2018). The university of the future will be interdisciplinary. Retrieved February 16, 2019, from https://www.theguardian.com/higher-
education-network/2018/Jan/24/the-university-of-the-future-will-be-interdisciplinary
Isaacs, G. (1996). Bloom’s taxonomy of educational objectives. Teaching and Educational Development Institute. The University of Queensland.
Retrieved May 3, 2017, from https://kaneb.nd.edu/assets/137952/bloom.pdf
Lassnigg, L. (2015). Competence-based education and educational effectiveness. A critical review of the research literature on outcome-oriented
policy making in education. Sociological Series Working Paper No. 111. Retrieved May 11, 2018, from
https://www.ihs.ac.at/fileadmin/public/soziologie/rs111.pdf.
Ogwora, E., Kuria, G., Nyamwaka, E., & Nyakan, B. (2013). Philosophy as a key instrument in establishing curriculum, educational policy, objectives,
goals of education, vision and mission of education. Journal of Education and Practice, 4(11), 96-102. Retrieved July 22, 2017, from
https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/viewFile/6452/6457
Sarachan, J. (2011). The path already taken: Technological and pedagogical practices in convergence education. Journalism & Mass Communication
Educator, 66(2), 160-174. Retrieved July 11, 2017, from https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/107769581106600204
Sisson, P. W., & Mazzuchi, T. (2019). Bloom’s taxonomy of educational objectives: A template for primary school km education. Retrieved May 11,
2020, from https://search.proquest.com/openview/768b7cbfa29615fd2a736b4054799c47/1?pq-origsite=gscholar&cbl=1796412
Stabback, P. (2016). What makes a quality curriculum. In Marope, M. (Eds.), Current and critical issues in curriculum and learning. Retrieved May 23,
2017, from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000243975
UNESCO. (1993). International workshop on curriculum development in technical and vocational education. (Turin, Italy, 30 August-3 September
1993) - Final Report. Retrieved June 5, 2017, form http://www.unesco.org/education/pdf/23_85.pdf
UNESCO. (2017). Definition of curriculum. Retrieved June 11, 2018, from http://www.unesco.org/new/en/
education/themes/strengthening-education-systems/quality-framework/technical-notes/different-meaning-of-curriculum/
University of the Fraser Valley. (2016). Handbook to accompany Guiding Principles for Quality Curriculum. Retrieved June 21, 2017, from
https://www.ufv.ca/media/assets/teaching-learning-centre/images/Handbook-to-Accompany-Guiding-Principles-for-Quality-Curriculum.pdf
Zaker, M., Hosseini, S. R., & Mohammad-Pour, Y. (2017). The effect of competency-based education model on cognitive and clinical skills of nursing
students. International Journal of Scientific Study, 5(8), 355-360. Retrieved March 12, 2018, from
https://www.researchgate.net/publication/322243966_The_Effect_ of_Competency-
Based_Education_Model_on_Cognitive_and_Clinical_Skills_of_Nursing_Students.

Downloads

Published

2021-06-07