การพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

Authors

  • ผกามาศ รัตนบุษย์
  • สุปราณี ขวัญบุญจันทร์
  • สาธิน ประจัญบาน

Keywords:

Curriculum development, Bachelor of Education, Physical Education and Recreation

Abstract

This study has the objective 1. To study the needs, necessities and guidelines for the development of the Bachelor of Education program. Department of Physical Education and Recreation 2. To develop a Bachelor of Education program. Department of Physical Education and Recreation Using the Mix Method to study related documents and research, create questionnaires and interviews. Through the IOC assessment group of 5 people,

the IOC consistency index was between 0.80 - 1.00. Teacher / Instructor Total of 245 instructors in charge of the curriculum analyzed data using PNI Modified Necessary Demand Sorting Index.  PNI Modified =    gif.latex?\tfrac{I-D}{D}

               The results of the analysis of the necessity showed that Graduate user groups have specific skills in physical education and recreation. They were ranked first (PNIb = 0.83), followed by knowledge (PNIb = 0.26) and interpersonal skills and responsibility (PNIb = 0.25). Philosophy of Physical Education and Recreation The first order was (PNIb = 1.18), followed by the physical education curriculum and instruction (PNIb = 0.67), the English language course in physical education and recreation (PNIb = 0.23) and the core courses and sports teaching methods, respectively. Expert group Teacher / Instructor Teacher in charge of the course There is a need to develop a curriculum that provides graduates with theoretical and practical knowledge in physical education and recreation. Have formal expertise as a trainer Sports referee Management And morality and ethics, with all 3 groups having the same needs in the direction of expertise in skills Principles and specialized teaching methods in physical education and recreation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ.(2562) มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562
สืบค้น 2 มีนาคม 2562, จาก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์. (2539) การพัฒนาหลักสูตร : หลักการและแนวปฏิบัติ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อลีนเพรส, 2539
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) สืบค้น 2 มีนาคม 2562, จาก
https://www.nesdc.go.th/
มารุต พัฒผล.(2562). รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรร่วมสมัย. ศูนย์ผู้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้, กรุงเทพมหานคร
สืบค้น 25 พฤษภาคม 2563, จาก www.curriculumandlearning.com
วิชัย วงษ์ใหญ่. (2554). การพัฒนาหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อาร์แอนด์ ปรินท์จำกัด.
สมเกียรติ กาทองทุ่ง. (2557). แนวทางการพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์พลศึกษาในสถาบันการพลศึกษา เพื่อขับเคลื่อนสู่ประชาคมอาเซียน. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวิมล ว่องวานิช. (2552). บทความการประเมินความต้องการจาก สืบค้น 5 มีนาคม 2563, จาก
http://www.thairesearch.org/article
สงัด อุทรานนท์. (2532). พื้นฐานและหลักการพัฒนาหลักสูตร.กรุงเทพมหานคร: มิตรสยาม.
Taba, H. (1962). Curriculum Development: Theory and Practice. New York: Harcourt Brace Jovanovich.
Tyler, R. W. (1949). Basic Principles of Curriculum and Instruction. Chicago:The university of Chicago press.

Downloads

Published

2021-06-07