การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียน

Authors

  • จิตติรัตน์ แสงเลิศอุทัย

Keywords:

(Learning Management Innovation

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

References

ชัยยงค์ พรหมวงศ์. (2556, มกราคม-มิถุนายน). การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอน. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, 5 (1), 7-20.

ทิศนา แขมมณี. (2558). ศาสตร์การสอน: องค์ความรู้เพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (พิมพ์ครั้งที่ 21). กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พิชิต ฤทธิ์จรูญ. (2559). เทคนิคการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

Licht, A. H., Tasiopoulou, E. & Wastiau, P. (2017). Open book of educational innovation. Brussels: European Schoolnet.

Mills, G. E. &, Gay, L. R. (2016). Educational research: competencies for analysis and applications (7th ed.). Boston: Pearson.

Santrock, J. W. (2018). Educational psychology (6th ed.). New York: McGraw-Hill.

Downloads

Published

2021-12-08