ปัจจัยพยากรณ์ความเป็นผู้นำนักวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

Authors

  • ศรุดา ชัยสุวรรณ คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

Keywords:

Factors Predictive, Research leadership, Instructors, Private Higher Education Institutions

Abstract

The research purposes were as follows: 1) to study level of factors predictive and research leadership of Instructors in Private Higher Education Institutions 2) to analyze the relationship model of factors predictive and research leadership of instructors in private higher education Institutions 3) to analyze stepwise multiple regression analysis in assessing factors predictive of research leadership of instructors in private higher education Institutions. The participants consisted of 351 instructors in 2019. The research instrument was questionnaire with rating scales, content validity index item-objective congruence (IOC) of the questionnaire was at 0.80 - 1.00, and Cronbach's alpha as 0.98. The statistical methods used to analyze data were mean, standard deviation, Pearson's product moment correlation, stepwise multiple regression analysis.
The results finding were follow:
1. The level of factors predictive research leadership of Instructors in Private Higher Education Institutions, as a whole and as individual aspect, at high level. Leadership behavior of administrators was rating the highest mean, the second highest mean was organizational culture, and organizational climate was rating the lowest mean. And research leadership of instructors in private higher education Institutions, as a whole and as individual aspect, at high level. Individual development was rating the highest mean, and achievement motivation, respectively.
2. Factors predictive and research leadership of instructors in private higher education Institutions were positively and significantly related to research leadership of instructors in private higher education Institutions at the level of .01 which was a very high level, when considering each perspective, it the revealed that there was a positive relationship between 0.705 - 0.796. Leadership behavior of administrators had more positive relationship with the research leadership of instructors in private higher education Institutions than other factors predictive.
3. Five out of six factors were found related to the research leadership of instructors in private higher education Institutions at very high level. Multiple correlation coefficient was at 0.866. The prediction of the research leadership of instructors in private higher education Institutions made by variables was at 75.0 percent. Variables that can be used to predict the research leadership of instructors in private higher education Institutions with statistical significance at 0.01 level were leadership behavior of administrators (X6), administrators value (X5), knowledge management (X4), organizational culture (X1), organizational climate (X2), The regression equation of standard scores was as follows: Z = .796 (X6) +.477 (X5) +.432 (X4)+.397 (X1) +.382 (X2)

Downloads

Download data is not yet available.

References

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2561). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561.
กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ.
จริมจิต เกิดบ้านชัน และ พิศมัย จารุจิตติพันธ์ (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพอาจารย์มหาวิทยาลัยเอกชนไทย.
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 22(1) : 13-27.
จันทนันท์ จารุโณปถัมภ์ และสัญญา เคณาภูมิ (2558) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวทิยาลัย
กาฬสินธุ์. 4(2) : 208-231.
ใจชนก ภาคอัต,(2554). ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา : กรณีศึกษา สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ชํานาญ ปาณาวงษ์, อรุณี อ่อนสวัสดิ์, รัตนะ บัวสนธ์ และ สำราญ มีแจ้ง. (2553). รูปแบบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร. 12(3) : 33-52.
นรา หัตถสิน และวิริญญา ชูราศี. (2560). การวิเคราะห์ปัจจัยจูงใจในการตีพิมพ์ผลงานวิชาการของอาจารย์:
ศึกษากรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 8(2) : 19-36.
นิติยา ศรีพูล และสมเกียรติ แก้วเกาะสะบ้า. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่. สงขลา : สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประเวช รัตนเพียร และสุริย์วิภา ไชยพันธุ์. (2561). ปัจจัยโครงสร้างเชิงสาเหตุของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ
คุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการบริหารงานมหาวิทยาลัยเอกชน.
วารสารธุรกิจปริทัศน์.10(1) : 73-91.
ปริญญา สิริอตัตะกุล และพิชญา ทองอยูเย็น. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยเอกชน : การประยุต์ใช้ตัวแบบสมการโครงสร้าง. วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร.
8(2) : 55-60.
พงษ์ภิญโญ แม้นโกศล. (2556). กลยุทธ์การบริหารเพื่อความเป็นเลิศในงานวิจัยของ คณะมนุษยศาสตร์ สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน. วารสารสุทธิปริทัศน์. 27 (83), 16-35.
วรเดช จันทรศร, อติพร เกิดเรือง และ วิพัฒน์ หมั่นการ. (2560). สัมฤทธิผลด้านการวิจัยของอาจารย์
มหาวิทยาลัยไทย. วารสารการบริหารปกครอง. 6(่1) : 266-288.
วิเชียร วิทยอุดม. (2554). การจัดการสมัยใหม่. กรุงเทพฯ : ธนธัช การพิมพ์,
วิโรจน์ มงคลเทพ, ชำนาญ ปาณาวงษ์, ปกรณ์ ประจันบาน และเอื้อมพร หลินเจริญ. (2558).รูปแบบความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.
วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์). 8(2) : 122-134
ศรุดา ชัยสุวรรณ. (2561). การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย.
วารสาร ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 15(1) (28) : 34-47.
ศิริพงศ์ รักใหม่, สิริฉันท์ สถิรกุล เตชพาหพงษ์ , พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์. ๖2559) บ(ทบาทตามภารกิจอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี. 10(2) : 1-20.
ศุภลักษณ์ ดีน้อยและ ชูชีพ พุทธประเสริฐ (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทำวิจัยของอาจารย์สายสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 2(2) : 50-79.
สมทรง นุ่มนวล. (2560). มรส.เร่งเครื่องดันอาจารย์ทำผลงานวิชาการประกาศนโยบายชัด “เราจะ ร่วมพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”. [ออนไลน์]. ค้นจากhttp://www.sru.ac. th/news-and-
announcement/news-events/67 5-academic-staff-meeting.html, (15 พฤษภาคม 2560)
สันต์ชัย พูลสวัสดิ์, 2557). ความคิดเห็นของคณาจารย์ที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วน
กลาง. วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม. 4(3) : 7-14.
สำนักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2561) แผนอุดมศึกษาระยะยาว
20 ปี พ.ศ. 2561-2580. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2560) . คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สินธะวา คามดิษฐ์. (2554). 2P4M: แนวทางการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน. วารสารสุทธิ
ปริทัศน์. 25(75) : 29-44.
สุพัตรา ศรีวณิชชากร. (2552). การประเมินความต้องการเพื่อการพัฒนาศักยภาพการบริหารการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.
Bardi, A., and Schwartz, S. H. (2003). Values and behavior: strength and structure of relations.
Pers. Soc. Psychol. Bull. 29, 1207–1220. doi: 10.1177/0146167203254602
Cohen, A. (2010). Values and commitment : A test of Schwartz's human values theory among
Arab teachers in Israel. Journal of applied social psychology, 40(8), 1921-1947.
Dubrin, Andrew J. 2007. Leadership Research Findings, Practice, and Skill. 4th ed. New York :
Houghton Mifflin.
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2013). Educational administration: Theory, research, and practice,
9th edition. New York: McGraw-Hill.
Lunenburg, F. C., & Ornstein, A. O. (2012). Educational administration: Concepts and practices.
Belmont, CA : Cengage Wadsworth.
Patrick S. W. Fong and Cecilia W. C. Kwok. (2009). Organizational Culture and Knowledge
Management Success at Project and Organizational Levels in Contracting Firms. Journal
of construction engineering and management. 135(12) : 1348-1356.
Philippe, F. L., Vallerand, R. J., Houlfort, N., Lavigne, G. L., & Donahue, E. G. (2010). Passion for
an activity and quality of interpersonal relationships: The mediating role of emotions.
Journal of Personality and Social Psychology. 98(6), 917–932.
Robbins, S.P. (2003). Organisational behaviour (10th ed). San Diego: Prentice Hall.
Schwartz, N.E. (2010). Human Resource Development : The New Trainer’s Guide. Canada :
Addison-Wesley Publishing Company.
Slocum, J. W. and Hellriegel, D. (2011). Principles of Organizational Behavior. (13th ed.).
Mason, OH : South-Western Cengage Learning.

Downloads

Published

2021-06-07